POKYNY PRO PŘISPĚVATELE

Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu je odborný časopis, který vychází dvakrát ročně a zabývá se moderní klinickou psychoanalýzou a psychoanalytickou psychoterapií. Redakce přijímá příspěvky v češtině, slovenštině, angličtině nebo němčině, které odpovídají odbornému profilu periodika. Zaslaný příspěvek musí být určen výhradně pro publikaci v časopise Revue psychoanalytická psychoterapie.

V průvodním mailu/dopise autor prohlašuje, že zaslaný příspěvek nebyl a nebude uveřejněn v jiném časopise. Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu a přetisknout její část nebo použít obrázek v jiné publikaci lze jen s citací původu a po domluvě s redakcí.

V současné době se snažíme držet tématický charakter jednotlivých čísel a autory povzbuzujeme, aby kontaktovali editora čísla, šéfredaktora nebo výkonného redaktora: je daleko schůdnější od počátku spolu s editorem čísla pracovat na článku, který odpovídá tématu daného čísla. Jednotlivá témata budou aktualizovaná na webové stránce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (www.cspap.cz), sekce Revue

Maximální délka příspěvků

dle jednotlivých rubrik

U jednotlivých rubrik uvádíme maximální rozsah textu v normostranách (1 NS = 1800 znaků včetně mezer). Do tohoto rozsahu zahrnujeme i souhrn/summary v českém a anglickém jazyce a seznam literatury na konci článku.

Rubriky

Editorial – po dohodě s editorem čísla úvodník k tematickému profilu daného čísla časopisu. Maximální rozsah 3 NS.
Původní práce – klinicky nebo teoreticky orientované, kazuistiky. Maximální rozsah 18 NS.
Překladová práce – maximální rozsah 18 NS.
Diskuse, ohlasy, konference, dopisy – texty reagující věcným a výstižným komentářem na publikované práce a veškeré odborné dění. Maximální rozsah 5 NS.
Knižní novinky a recenze – přinášejí zprávy o domácích a zahraničních nově vycházejících knihách z oboru psychoanalyticky orientované psychoterapie, dynamické psychiatrie a příbuzných oborů. Hlavička recenze musí obsahovat stejné údaje jako citace monografie. Maximální rozsah 5 NS.
Informační servis – nabídka připravovaných odborných a vzdělávacích akcí (semináře, přednášky, konference, výcviky), zprávy, referáty (slyšeli, viděli nebo přečetli jsme za vás) – vše z oblasti psychoanalýzy a psychoanalytické psychoterapie. Rozsah po individuální domluvě s výkonným redaktorem. Po domluvě s redakcí lze otisknout i placenou inzerci komerčních akcí z oblasti psychoanalýzy, psychoanalytické psychoterapie nebo jejich aplikací.

Zpracování rukopisu

Redakce přijímá původní příspěvky v češtině, slovenštině, angličtině nebo němčině. Práce zasílejte v elektronické podobě ve formátu WORD nebo jiném z běžně užívaných textových editorů jako přílohu na e-mailovou adresu redakce časopisu: revue@cspap.cz. Rozlišujte důsledně znaky l (malé L) a 1 (jednička) a O (velké O) a 0 (nula).

Náležitosti rukopisu

1. Název příspěvku v češtině;
2. Abstrakt v češtině (shrnutí v rozsahu přibližně 200 slov) následovaný 3–5 klíčovými slovy;
3. Abstrakt v angličtině (summary) následovaný 3–5 key words;
4. Vlastní rukopis;
5. Seznam literatury;
6. Mailová adresa autora;
7. Krátký medailon autora: nejdůležitější profesní informace o autorovi v rozsahu do 10 řádků.

Citační pokyny

K zachování jednoty citované literatury prosíme o dodržení následujícího vzoru. Seznam literatury na konci je řazen abecedně podle příjmení autora (prvního autora). V textu jsou odkazy na literaturu uváděny příjmením autora a rokem vydání práce (Syřišťová, 1989). Při více pracích jednoho autora v jednom roce rozlišujte písmeny malé abecedy (2010a, 2010b). U dvou autorů uvádějte oba autory, u tří a více autorů uvádějte prvního autora a zkratku „et al.“. V seznamu literatury se pak uvádí plná citace, celý název knihy, podtitul knihy, místo vydání, nakladatel, u odborných periodik celý název článku, vždy ročník (číslo) a strany periodika. Konferenční příspěvky uvádějí název konference, místo a datum konání.
Lze uvádět i osobní sdělení a citovat internetové zdroje – vždy s uvedením internetové adresy a datem vyhledání textu.

Příklady

V textu:
a) Doslovná citace
„Byla to těžká práce, ale zároveň ohromná možnost. Neobvyklé poznání, že ani u těchto jedinců nemusí být psychoterapeutické úsilí marné a že je lze navrátit životu na řadu let bez jakékoli recidivy“ (Syřišťová, 1989, s. 16).
b) Parafráze
Př. 1: Avšak i v takovém případě už pouhá skutečnost, že analytik uznává existenci této emoční potřeby a považuje ji za zcela pochopitelné a legitimní lidské očekávání, naplňuje další z pacientových základních potřeb: bytostnou touhu být druhou lidskou bytostí adekvátně vnímán, chápán, přijímán a respektován (Hernández Hernández, 1993).
Př. 2: Myslím, že bych zde měl v plném znění uvést citaci z Winnicottovy (1958) klasické práce…
Př. 3: Kernbergovo (1981) strukturální interview posuzuje úroveň osobnostní organizace.

V seznamu literatury:
a) Monografie
Syřišťová, E. (1989). Skupinová psychoterapie psychotiků a osob s těžším somatickým postižením. Praha: Avicenum, 1989.
Winnicott, D. W. (1958). Through Paediatrics to Psycho-Analysis. London: The Hogarth Press and The Institute of Psycho-Analysis, 1978.
b) Odborné periodikum
Kernberg, O. F. (1981) Structural interviewing. The psychiatric clinics of North America, 4:169–195.

Recenzní řízení

V roce 2014 jsme zavedli oboustranně anonymní hodnocení dvěma recenzenty (recenzent není informován o autorovi, autor neví, kdo byl recenzent). Domníváme se, že se jedná o férovější způsob posuzování příspěvků, který je standardní pro celou řadu respektovaných časopisů, chrání autory a respektuje důvěrnost informací.

Jsme si vědomi toho, že samotný článek je vyústěním delšího procesu autorova úsilí uchopit a artikulovat určité téma, odraz jeho zápasu o srozumitelnost a pravdivost v postižení klinické zkušenosti. Každého příspěvku si považujeme. Současně máme ale na paměti zájmy časopisu vyjádřené v jeho koncepci a nepodkročitelných požadavcích, které se vyvíjejí, ale jejichž kontinuitu a standard se pokoušíme držet.

Redakční rada si vyhrazuje právo odmítnout text ještě před zahájením recenzního řízení z důvodů nedodržených pokynů pro autory. Příspěvek zadáváme dvěma nezávislým anonymním recenzentům, v případě neshody jejich stanovisek se text zadává třetímu anonymnímu recenzentovi. Redakční rada na základě těchto dvou (příp. tří) recenzí po zevrubné diskusi vypracovává stanovisko, které zasílá autorovi: (a) text publikovat bez výraznějších resp gramatických úprav; b) text publikovat po zvážení námětů recenzentů a po provedení úprav autorem; c) text v zaslané podobě nepublikovat, výrazně jej přepracovat a nabídnout k novému recenznímu řízení; d) text nepublikovat jako nevhodný pro časopis Revue psychoanalytická psychoterapie. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy.

Nevyžádané rukopisy a přílohy se nevracejí.