CENA VÝCVIKU VE SKUPINOVÉ SEKCI

Přijímací řízení do výcviku a později do jeho supervizní části, se hradí jednorázovou částkou, aktuálně 1 200 Kč, která zahrnuje 2 nebo více pohovorů s tréninkovými terapeuty podle přání tréninkového výboru.

Smluvní cena sebezkušenostní části výcviku může být průběžně upravována. Je určena

  • cenou za 1 výcvikovou hodinu skupinové psychoanalytické psychoterapie (45minut), jejíž výši určuje schůze řádných členů skupinové sekce ČSPAP. Aktuálně je její výše 200 Kč. Od 1. 1. 2018 je její cena zvýšena na 250 Kč.
  • celkovým počtem absolvovaných výcvikových hodin skupinové psychoanalytické psychoterapie, který se řídí minimálními požadavky dle pravidel výcviku (350) a uzavřením psychoterapeutického procesu po shodě kandidáta a jeho tréninkového analytika. Proces sebezkušenostní psychoanalytické psychoterapie může tedy vyžadovat více sebezkušenostních hodin, než je stanovené minimum.

Smluvní cena teoretické části, která je dle pravidel výcviku rozdělena do dvou přednáškových cyklů, je znovu stanovena při každém novém otevření přednáškového cyklu.

  • smluvní cenu 1. cyklu přednášek určuje schůze řádných členů skupinové sekce, její aktuální výše je zveřejněna vždy v pozvánce na teoretický cyklus. (Aktuální cena této části je 11 400 Kč/114 hodin)
  • 2. cyklus je rozdělen na dvě části.
  • Teoretické přednášky, které pro ČSPAP zajišťuje výcvikový institut IGA. Kandidáti ve výcviku u ČSPAP nemají nárok na členskou slevu, kterou poskytuje IGA svým členům. Aktuální cena této části je 9 215 Kč.
  • Teoretické přednášky, které zajišťuje skupinová sekce ČSPAP sama jsou rozděleny do 4 bloků po 8 vyučovacích hodinách. Aktuální cena jedné vyučovací hodiny je 100 Kč. Cenu určuje tréninkový výbor skupinové sekce

Smluvní cena supervizní části může být průběžně upravována, je určena

  • cenou za supervizní hodinu (45minut), kterou určuje schůze řádných členů skupinové sekce ČSPAP. Je následně zveřejněna v interní části webu ČSPAP, přístupné členům a kandidátům ČSPAP. (Aktuálně je její výše 250 Kč.)
  • celkovým počtem absolvovaných hodin supervize, který se řídí požadovaným minimálním počtem hodin dle pravidel výcviku (200 hodin) a průběhem supervizního procesu, který je ukončen po dohodě mezi kandidátem a supervizorem. Proces supervize psychoanalytické psychoterapie může tedy vyžadovat více supervizních hodin, než je stanovené minimum.

Účastník nemá nárok na vrácení smluvní ceny za hodiny výcviku, kterých se neúčastnil, a to bez ohledu na důvod jeho neúčasti.

Smluvní cena za právě probíhající sebezkušenostní nebo teoretickou fázi výcviku předepisována (po dohodě i fakturována) 2× ročně a je splatná jednorázově vždy před začátkem té části výcviku, za kterou je stanovena. Smluvní cena za teoretickou část výcviku je předepisována vždy za celý cyklus, do nějž je kandidát přihlášen. O výjimky z tohoto platebního režimu je třeba požádat vedoucího skupinové sekce minimálně měsíc před splatností částek, rozhodne o nich tréninkový výbor spolu s vedením sekce.

V případě prodlení s úhradou smluvní ceny přesahující 30 dní, aniž kandidát požádal o změnu platebního režimu a tato žádost by byla aktuálně projednávána, je ČSPAP oprávněn vypovědět tuto smlouvu s okamžitou platností.