Editorial

David Holub

Revue číslo II. zima (2000)

Zimním číslem uzavíráme druhý rok trvání časopisu, který jsme zakládali se záměrem vytvořit prostor pro publikování původních českých i překladových prací, přednášek, recenzí, dále informovat o dění v psychoanalyticky orientovaných institutech a jejich připravovaných akcích a v neposlední řadě probudit odbornou diskusi.
Úvodní dva příspěvky tematizují dílo Bely Grundbergera, inspirujícího psychoanalytika, který publikoval zejména v 70. a 80. letech. Referát Jana Ženatého „Pojetí narcismu v díle Bely Grundbergera” přibližuje Grundbergerovu představu narcismu a jeho roli v raném vývoji a v terapeutické situaci. Bohumila Vacková dále „grundbergerovský” motiv rozvíjí ve svém článku „Čištění anality”, v němž nám nabízí pojem čistoty v psychoanalýze a její význam z hlediska duševní ekonomie.
Halina Čermáková poutavě rozebírá ve svém klinickém sdělení vliv těhotenství terapeutky a zejména její protipřenosové prožitky na průběh terapeutického procesu, které dokládá třemi kazuistickými fragmenty.
Překladové práce reprezentuje příspěvek Betty Joseph „Závislost na stavu blízkém smrti”, ve kterém nás seznamuje s klinickou podobou maligního typu sebedestruktivity a jejím terapeutickým zvládnutím. Čtivý překlad článku „O snech” Michaela Stonea na konkrétních úryvcích snů ukazuje typologii snů vážně narušených, zejména hraničních a psychotických pacientů.
Rád bych vás povzbudil k zasílání kazuistických sdělení, překladů, recenzí či dalších příspěvků.
Stále více budeme usilovat o monotematičnost jednotlivých čísel, připravují se čísla věnovaná skupinové psychoanalytické psychoterapii, psychoanalytické psychoterapii vážněji narušených pacientů, výzkumu v psychoanalýze a psychoanalytické psychoterapii, vztahu psychoanalýzy a současných poznatků neurověd.
Vzhledem k úzkému okruhu čtenářů a zvyšujícím se nákladům na tisk časopisu jsme přistoupili ke zvýšení ceny na rok 2001 na 90,- Kč, pro členy ČSPAP pak bude cena zvýhodněna na 80,- Kč za jedno číslo.
Děkuji autorům za rychlé dodání svých článků i všem, kteří ochotně pomohli s přípravou zimního čísla.

MUDr. David Holub
šéfredaktor RPP
© 2000