STANOVY ČSPAP

Hlava I — Základní ustanovení

 1. Název spolku je Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii, z. s.
 2. Sídlo spolku je Malá Štupartská 1, 110 00 Praha 1. Spolek působí na území České republiky.
 3. Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii, z. s., (dále ČSPAP) je právnickou osobou existující v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 4. Pro účely těchto stanov psychoanalytická psychoterapie znamená psychoanalytickou psychoterapii s dospělými, skupinami, dětmi a adolescenty, s páry a rodinami.
 5. Pro účely těchto stanov psychoanalytická psychoterapie je specifický druh psychoterapie opírající se o psychoanalytické teorie různých škol, které uznávají existenci nevědomí, přenosu, protipřenosu a v té či oné formě považují interpretaci za důležitý nástroj léčby.
 6. Pro účely těchto stanov psychoanalytická terapie je specifickým druhem terapie, která je hrazena zdravotními pojišťovnami České republiky, nebo kterou si hradí pacient sám.

Hlava II — Poslání a cíle ČSPAP

Článek 1

 1. Cílem spolku je pomáhat vývoji psychoanalytické psychoterapie a provádět výchovu a výcvik v psychoanalytické psychoterapii.
 2. Cílem je dále zakládat, rozvíjet a udržovat styky s českými a zahraničními společnostmi.
 3. Cílem společnosti je stanovení a udržení
  a) takových kritérií a pravidel výcviku v psychoanalytické psychoterapii, které formulovala poprvé the European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in Health and related public services 10. 3. 1991 (v jejich aktuálním znění) a další příslušné mezinárodní instituce (European Group Analytic Training Institute Network – E.G.A.T.I.N.);
  b) takových kritérií a pravidel, které budou v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami ministerstva zdravotnictví ČR.
 4. Cílem je chránit standardy výchovy a výcviku psychoanalytických psychoterapeutů, které The Europian Federation přijímá jako minimální kvalifikaci pro provádění psychoanalytické psychoterapie, pokud v budoucnu budou celostátně (v České republice) platná minimální pravidla pro výcvik a provádění psychoanalytické psychoterapie měkčí.
 5. Cílem je definovat etické zásady a závazná pravidla pro praxi psychoanalytické psychoterapie ve veřejném i soukromém sektoru.
 6. Cílem je dále zvyšovat informovanost o psychoanalytické psychoterapii mezi profesionály, ve správních orgánech zdravotnických i nezdravotnických, v legislativních institucích a ve veřejnosti.
 7. Cílem je dále podporovat výzkum v psychoanalytické psychoterapii.
 8. Cílem je podporovat komunikaci mezi psychoanalytickými psychoterapeuty a psychoanalytiky v České republice a mimo ni prostřednictvím publikací, informačních bulletinů, vědeckých konferencí a jiných prostředků informace a komunikace.
 9. Cílem je stát se garantem psychoterapeutického vzdělávání a být akreditovanou organizací pro vzdělání a výcvik v psychoanalytické psychoterapii v ČR a spolupracovat v tomto směru s min. zdrav. ČR, Institutem pro další vzdělávání ve zdravotnictví – IPVZ, Českou psychoterapeutickou společností – ČPtS při ČLS JEP.

Článek 2

 1. Za účelem provádění a dosahování výše jmenovaných cílů si Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii ukládá:
  a) Vytvořit vzdělávací instituce pro získávání, uchovávání a rozšiřování informací a poznatků, které se týkají psychoanalytické psychoterapie a psychoanalýzy.
  b) Založit, provádět, organizovat a financovat provádění studií, vytváření publikací – jejich výrobu i rozšiřování, vytváření, výrobu a rozšiřování periodik, informačních letáků ve spolupráci se svými vzdělávacími instituty.
 2. Navrhovat, organizovat a zajišťovat konference, setkání, přednášky, semináře.
 3. Kupovat, pronajímat nebo dostávat nebo jinak získávat movitý a nemovitý majetek.
 4. Získávat peníze prostřednictvím členských příspěvků výukových, přednáškových nebo jiných aktivit.

Hlava III — Členství v ČSPAP

práva a povinnosti členů

Článek 1

 1. Členství v ČSPAP je rozlišeno do 4 úrovní:
  a) Řádné členství lze získat jen na základě ukončeného vzdělání v psychoanalytické psychoterapii (viz Hlava V a Přílohy – Pravidla výcviku) a nejméně tříleté praxe v psychoanalytické psychoterapii. Do této doby praxe je možné započíst i dobu strávenou při práci s pacienty za probíhající supervize jako součásti vzdělávacího programu příslušného vzdělávacího institutu.
  b) Mimořádné členství se přiznává absolventům výcviku, kteří však nesplňují podmínku dostatečné praxe či dostatečné klinické zkušenosti. Mimořádné členství je také možno přiznat osobám, které mají dlouholetou zkušenost s vykonáváním psychoanalytické psychoterapie, ale nesplňují kritéria pro statut řádného člena.
  c) Hostující členství získává kandidát výcviku tím, že je přijat do výcviku.
  d) Čestné členství je vyhrazeno pro významné osobnosti psychoanalytické psychoterapie či psychoanalýzy z ČR či ze zahraničí a nelze o něj žádat.
 2. O hostujícím, mimořádném a řádném členství rozhoduje ve své kompetenci příslušná sekce na zasedání SŘČS, o členství čestném SŘČ.
 3. SŘČS, popř. SŘČ může ukončit individuální členství v ČSPAP tehdy, pokud člen ČSPAP neplní povinnosti individuálního člena. O takovém návrhu musí rozhodnout dvoutřetinová většina přítomných členů.

Článek 2 — Povinnosti individuálního člena

 1. dodržovat stanovy ČSPAP a respektovat její programové zásady ve vlastní činnosti,
 2. platit členské příspěvky a ostatní platby ve prospěch ČSPAP v termínech a výši stanovených ČSPAP,
 3. řádně vykonávat funkce, do kterých je člen v rámci ČSPAP jmenován
 4. hájit zájmy a poslání ČSPAP a vlastní činností a jednáním přispívat k jejímu dobrému jménu v České republice i v zahraničí
 5. aktivně pomáhat zvyšování obecné a odborné úrovně ostatních členů ČSPAP

Článek 3 — Práva řádného a čestného člena

 1. účastnit se veškeré odborné činnosti ČSPAP, využívat informace, stanoviska, posudky, expertízy, odborné publikace a další služby a výhody v rámci činnosti ČSPAP,
 2. požadovat informace o akcích ČSPAP i o akcích partnerských organizací v zahraničí,
 3. předkládat návrhy na uspořádání odborných nebo výchovně vzdělávacích akcí, příp.
 4. rekvalifikačních kursů ve sféře působnosti ČSPAP,
 5. požadovat odbornou pomoc ve sféře působnosti ČSPAP,
 6. využívat zkušeností, poznatků a materiálů získaných z mezinárodních styků ČSPAP,
 7. volit členy vedení své sekce a členy koordinačního výboru ČSPAP,
 8. předkládat návrhy na změny stanov ČSPAP.

Článek 4 — Práva mimořádného a hostujícího člena

 1. účastnit se činnosti ČSPAP v rámci vymezeném pro jednotlivé akce pověřenými řádnými členy,
 2. požadovat informace o aktivitách ČSPAP i o akcích partnerských organizací doma i v zahraničí,
 3. předkládat návrhy na uspořádání popularizačních a vzdělávacích akcí pro veřejnost a pro příbuzné obory,
 4. využívat odbornou pomoc ve sféře působnosti ČSPAP

Hlava IV — Struktura ČSPAP

 1. ČSPAP je rozčleněna do čtyř sekcí: sekce individuální psychoanalytické psychoterapie, sekce skupinové psychoanalytické psychoterapie, sekce psychoanalytické psychoterapie dětí a adolescentů a sekce psychoanalytické psychoterapie párů a rodin.
 2. Jednotlivé sekce jsou samostatné ve vytváření programů své činnosti v rámci cílů a Stanov ČSPAP. Vytvářejí si prostřednictvím svých vzdělávacích institutů pravidla výcviku a požadavky na kandidáty výcviku. U těch institutů, které nemají požadovaný minimální počet členů, tato pravidla podléhají výlučnému schválení SŘČ.
 3. Každá sekce má svůj organizační výbor složený ze 3 řádných členů ČSPAP, který je volen na shromáždění řádných členů sekce (SŘČS) na 3 roky.
 4. Koordinační výbor ČSPAP je tvořen koordinátorem, vedoucími jednotlivých sekcí (v případě jejich nepřítomnosti jejich zástupci), pokladníkem a revizorem. Funkční období koordinačního výboru ČSPAP je tříleté. Koordinátora, pokladníka a revizora volí na celé tříleté období Shromáždění řádných členů (SŘČ). Koordinační výbor se ujímá své funkce okamžikem zvolení koordinátora, pokladníka a revizora na SŘČ.
 5. Koordinační výbor má právo kooptovat během svého volebního období další členy k plnění specifických úkolů ČSPAP. Počet kooptovaných členů nesmí přesáhnout počet dvou a kooptovaní členové musí být ve funkci potvrzeni nejbližším SŘČ.
 6. ČSPAP dle potřeby vytváří samostatné (regionální) pobočky. Jejich pravomoci upraví SŘČ.
 7. Každý individuální člen může být členem více sekcí či pracovních seskupení.
 8. Revizor ČSPAP je členem koordinačního výboru ČSPAP bez hlasovacího práva. Je odpovědný pouze SŘČ.
 9. ČSPAP, resp. jednotlivé sekce si pro plnění svých vzdělávacích funkcí zřizují zvláštní pracovní uskupení – vzdělávací instituty (VI).

Hlava V — Vzdělávací instituty

 1. Jednotlivé sekce vytvářejí pro plnění svých výcvikových, vzdělávacích a výukových cílů zvláštní uskupení – vzdělávací instituty (VI).
 2. Vzdělávací instituty jsou tvořeny tréninkovými terapeuty příslušných specializací (individuální, skupinové, dětské, párové a rodinné). VI musí mít minimálně 3 členy, aby mohl zcela samostatně plnit všechny své úkoly, zejména stanovovat pravidla výcviku.
 3. Tréninkoví terapeuti jsou voleni a odvoláváni Shromážděním řádných členů příslušné sekce (SŘČS). Jejich povinností je trénovat kandidáty, aktivně se účastnit činnosti příslušného vzdělávacího institutu a účastnit se teoretické výuky kandidátů výcviku. Neplnění těchto povinností je důvodem k jejich odvolání z funkce tréninkového terapeuta.
 4. Vzdělávací institut si ze svého středu zvolí svého vedoucího, který ho reprezentuje v rámci ČSPAP i navenek. Při větším počtu členů si může vzdělávací institut zvolit i více funkcionářů (např. vedoucího, jeho zástupce a jednatele odpovědného za finance).
 5. Vzdělávací institut stanovuje pravidla výcviku svých kandidátů, stejně jako pravidla pro jejich výběr, odpovídá za průběh celého výcviku a vzdělávání a v jeho závěru vystavuje osvědčení o jeho absolvování. O přijetí takového výcvikového programu rozhoduje shromáždění řádných členů sekce. O přijetí výcvikového programu institutu, který nemá dostatečný počet členů pro své samostatné rozhodování, rozhoduje SŘČ celé ČSPAP.
 6. Hospodářská činnost VI je řízena vedením příslušné sekce a kontrolována Výborem ČSPAP a revizorem ČSPAP. Hlavním příjmem VI je příjem z plateb kandidátů za výcvik a výuku (viz Hlava IX., odst. 3).
 7. Tréninkoví psychoterapeuti jsou vázáni mlčenlivostí o soukromých záležitostech kandidátů psychoanalytické psychoterapie, a to i před členy organizačního výboru své sekce či Koordinačního výboru ČSPAP.

Hlava VI — Shromáždění řádných členů ČSPAP

 1. Nejvyšším orgánem ČSPAP je shromáždění řádných členů (SŘČ). Je svoláváno koordinačním výborem nejméně jedenkrát za rok. Mimořádné svolání SŘČ může iniciovat alespoň 1/3 řádných členů, nebo vznést požadavek může alespoň jedna ze sekcí. Koordinační výbor ČSPAP je v obou případech povinen SŘČ svolat nejpozději ve lhůtě dvou měsíců.
 2. SŘČ je usnášeníschopná při účasti alespoň poloviny řádných členů. Pokud se nesejde potřebný počet členů, koordinátor stanoví ve lhůtě cca jednoho měsíce nový termín. Na tomto opakovaném SŘČ rozhoduje vždy nadpoloviční většina z přítomných členů.
 3. SŘČ má právo měnit Stanovy ČSPAP, volit některé členy koordinačního výboru (tj. koordinátora, pokladníka a revizora), a to na dobu 3 let. Kromě toho SŘČ volí a odvolává na návrh vzdělávacích institutů jednotlivých sekcí, které nemají potřebný minimální počet členů, tréninkové terapeuty, přiznává či odebírá čestné členství. Může z podnětu kteréhokoli řádného člena projednávat i jiné otázky, např. podněty pro práci jednotlivých sekcí, vzdělávacích institutů. SŘČ je odvolacím orgánem proti rozhodnutí SŘČS.
 4. Z rozhodnutí koordinátora je možné provést hlasování o libovolné otázce – s výjimkou personálních otázek – týkající se činnosti ČSPAP, anebo dokončit hlasování, na které se nesešlo potřebný počet členů, elektronickou formou. V případě dokončení hlasování zajistí koordinátor jeho pokračování elektronickou formou do jednoho týdne od schůze řádných členů ČSPAP, na níž se nesešel potřebný počet hlasů. Hlasování elektronickou formou vyhlašuje koordinátor tím způsobem, že všem řádným členům ČSPAP zašle hlasovací lístky s textem skutečnosti, o níž se bude hlasovat, spolu s žádostí o potvrzení doručení a s uvedením data o ukončení hlasování, čímž je hlasování elektronickou formou zahájeno. Výkon hlasovacího práva a vrácení hlasovacího lístku s hlasem pro nebo proti lze uskutečnit do dvou týdnů od zahájení hlasování. Potřebné kvorum se stanovuje podle počtu vrácených doručenek. Koordinátor zodpovídá za úplnost, správnost a spravedlivý průběh hlasování. Výsledek hlasování zašle všem řádným členů ČSPAP do třiceti dnů od zahájení hlasování a uveřejní ho na webových stránkách ČSPAP.
 5. Mezi jednotlivými SŘČ je nejvyšším orgánem ČSPAP koordinační výbor ČSPAP.

Hlava VII — Shromáždění řádných členů sekce

 1. Shromáždění řádných členů sekce (SŘČS) je nejvyšším orgánem sekce. Je svoláváno organizačním výborem sekce nejméně jednou ročně. SŘČS je usnášeníschopné při účasti alespoň poloviny řádných členů sekce. Pokud se nesejde potřebný počet členů, vedoucí sekce stanoví ve lhůtě cca jednoho měsíce náhradní termín a na tomto opakovaném SŘČŠ pak rozhoduje o všech otázkách nadpoloviční většina z přítomných členů.
 2. SŘČS volí členy svého organizačního výboru na tři roky, přičemž volební období je shodné s volebním obdobím koordinačního výboru ČSPAP, konstatuje hostující členství a přiznává a odebírá řádné a mimořádné členství, schvaluje či odvolává tréninkové terapeuty sekce, schvaluje výcvikový program sekce včetně toho, jak bude uskutečňován (tj. rozhoduje o kompetencích výcvikového institutu, či více institutů, pokud bude přiměřené výcvikový program uskutečňovat pomocí více vzdělávacích institucí).
 3. Schůze řádných členů sekce volí nadpoloviční většinou všech členů sekce delegáty, kteří sekci zastupují v EFPP po celé tříleté volební období.
 4. Z rozhodnutí vedoucího sekce je možné provést hlasování o libovolné otázce – s výjimkou personálních otázek – týkající se činnosti sekce, anebo dokončit hlasování, na které se nesešlo potřebný počet členů, elektronickou formou. V případě dokončení hlasování zajistí vedoucí sekce jeho pokračování elektronickou formou do jednoho týdne od schůze řádných členů sekce, na níž se nesešel potřebný počet hlasů. Hlasování elektronickou formou vyhlašuje vedoucí sekce tím způsobem, že všem řádným členům sekce zašle hlasovací lístky s textem skutečnosti, o níž se bude hlasovat, spolu s žádostí o potvrzení doručení a s uvedením data o ukončení hlasování, čímž je hlasování elektronickou formou zahájeno. Výkon hlasovacího práva a vrácení hlasovacího lístku s hlasem pro nebo proti lze uskutečnit pouze do dvou týdnů od zahájení hlasování. Potřebné kvorum se stanovuje podle počtu vrácených doručenek. Vedoucí sekce zodpovídá za úplnost, správnost a spravedlivý průběh hlasování. Jeho výsledek zašle emailem všem členům sekce do třiceti dnů od zahájení hlasování a uveřejní ho na webových stránkách ČSPAP.
 5. Mezi jednotlivými SŘČS je nejvyšším orgánem sekce organizační výbor sekce.

Hlava VIII — Valná hromada

 1. Valnou hromadu všech členů (řádných, mimořádných, hostujících i čestných) ČSPAP svolává koordinační výbor ČSPAP nejméně jedenkrát za své volební období, zpravidla však častěji, např. v souvislosti s SŘČ.
 2. Náplní valné hromady může být program a zaměření činnosti ČSPAP, rozbor aktivit za uplynulé období a další otázky činnosti ČSPAP včetně hospodářských.

Hlava IX — Hospodaření ČSPAP

 1. Majetek ČSPAP tvoří hmotné statky a finanční prostředky. ČSPAP hospodaří s tímto majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím subjektům.
 2. Příjmy ČSPAP:
  a) individuální členské příspěvky,
  b) příjmy z vlastní odborné činnosti,
  c) příjmy z hospodářské a podnikatelské činnosti,
  d) dotace, subvence a dary cizích subjektů
 3. Rozdělení kompetencí:
  a) Příjmy z členských příspěvků a z hospodářské a podnikatelské činnosti ČSPAP, stejně jako dary, subvence či dotace adresované ČSPAP jsou příjmem celé ČSPAP a za hospodaření odpovídá Koordinační výbor ČSPAP.
  b) Příjmy z vlastní odborné činnosti sekcí, tj. zejména příjmy vzdělávacích institutů z výcviku a vzdělávání kandidátů jsou příjmy jednotlivých sekcí, resp. jejich institutů. Podle stejného klíče se řídí i kompetence s nakládáním s financemi mezi ČSPAP a jednotlivými sekcemi.
 4. Výši členských příspěvků a způsob jejich vybírání stanoví SŘČ. Zpravidla stanoví jinou výši členských příspěvků pro členy hostující a pro členy řádné, event. mimořádné.

Hlava X — Závěrečná ustanovení

 1. Právní subjektivitu má ČSPAP jako celek.
 2. Činnost ČSPAP je řízena koordinačním výborem, který je nejvyšším kolektivním statutárním orgánem spolku. Koordinační výbor se řídí usneseními SŘČ.
 3. Jednotlivé sekce jsou samostatné při řízení své činnosti, stanovování svých priorit, řízení svých vzdělávacích institutů a hospodaření se svými prostředky.
 4. Jménem ČSPAP jsou oprávněni jednat koordinátor ČSPAP a pokladník. Jménem svých sekcí jejich vedoucí, za vzdělávací instituty jejich vedoucí.
 5. Tyto Stanovy mohou být změněny pouze usnesením SŘČ a ke schválení je potřeba dvoutřetinové většiny přítomných. Pravidla výcviku v jednotlivých sekcích mohou být změněna usnesením shromáždění řádných členů jednotlivých sekcí (SŘČS) nadpoloviční většinou přítomných.
 6. Veškerá hlasování v orgánech spolku vyžadují účast nadpoloviční většiny všech členů (s výjimkou náhradního SŘČ – Hlava VI., odst. 2 a náhradního SŘČS – Hlava VII., odst. 1 a hlasování o vyloučení člena – Hlava III., článek 1, odst. 3) a pro schválení je potřeba nadpoloviční většiny hlasů. Při hlasování o zániku ČSPAP je potřeba 2/3 většiny přítomných.

Text Stanov schválilo shromáždění řádných členů ČSPAP dne 14. října 2016.

Za správnost zápisu ručí
MUDr. Eduard Rys