REVUE PRO PSYCHOANALYTICKOU PSYCHOTERAPII A PSYCHOANALÝZU

Časopis se zaměřuje zejména na psychoanalýzu, psychoanalyticky orientovanou psychoterapii a dynamickou psychiatrii. Najdete zde původní práce klinické a teoretické, překladové práce, kauzistiky, recenze nových knih, diskuze, ohlasy, dopisy a informace o připravovaných odborných a vzdělávacích akcích.

Časopis Revue psychoanalytická psychoterapie vychází od roku 1999 ve frekvenci dvakrát ročně v podobě letního a zimního čísla. Jedná se o odborný časopis sborníkového charakteru, který zpracovává převážně klinická témata z oblasti psychoanalýzy a psychoanalytické psychoterapie.

Jednotlivé číslo Revue redakčně zpracovává a vytváří editor daného čísla. Přispěvatelům doporučujeme před sepsáním nebo zasláním příspěvků kontaktovat editora toho tematického čísla, které odpovídá zaměření zamýšleného příspěvku.

Archiv vydaných čísel

ZOBRAZIT

Kde koupit Revue

ZOBRAZIT

On-line objednávka

ZOBRAZIT

Redakce časopisu

Odpovědný redaktor: MUDr. Eduard Rys
Zakládající redaktor:
 MUDr. David Holub, Ph.D.
Výkonná redaktorka: Mgr. Jana Vašková
Odborná korektorka:
PhDr. Hana Drábková
Technická redaktorka:
 Mgr. Tereza Koronthály

Redakční rada
PhDr. Hana Drábková
PhDr. Mirka Chmelíčková
MUDr. Marie Kopřivová
MUDr. Ivana Růžičková
MUDr. Eduard Rys
Mgr. Pavla Sokalská
PhDr. Michael Šebek, CSc.

Okruh blízkých spolupracovníků
a širší poradní kruh redakční rady
PhDr. Václav Buriánek
MUDr. Halina Čermáková
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.
PhDr. Petr Junek
MUDr. Petr Klimpl, CSc.
MUDr. Silvia Nürnberger
MUDr. Martin Pavelka
Mgr. Roman Telerovský
PhDr. Slavoj Titl
PhDr. Luděk Vrba

Návrh obálky Pavel Hrach
Grafická úprava Michal Semerák
Tisk ReTISK – signmaking s.r.o.

Revue

Vydavatel ČSPAP
Adresa redakce Mala Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1

Informace o předplatném, objednávky
urgence českých a zahraničních předplatitelů Mgr. Tereza Koronthály revue()cspap.cz

Periodicita dvakrát ročně (červen, prosinec)
Cena 290 Kč
Roční předplatné vč. poštovného 580 Kč
Cena v zahraničí 12 EUR, 19 USD

Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu je evidována u Ministerstva kultury ČR pod číslem E8381.
ISSN 1212-7280

Zaslané příspěvky se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků a jejich stylistické a jazykové úpravy. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent. Redakce nenese zodpovědnost za obsahovou správnost uveřejněných příspěvků.

Žádná část časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.