PÁROVÁ A RODINNÁ SEKCE — PRAVIDLA VÝCVIKU

Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii je organizován Českou společností pro psychoanalytickou psychoterapii (dále ČSPAP) v rámci Institutu psychoanalytické párové a rodinné terapie (dále IPPART) v souladu se zásadami Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii (dále EFPP – European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy a její sekcí psychoanalytické párové a rodinné psychoterapie (dále PCFP – Psychoanalytic Couple and Family Psychotherapy).

Výcvik je postgraduálního rázu a je určen zájemcům o práci s páry a rodinami.

Kvalifikace psychoanalytického párového a rodinného terapeuta může být obdržena jakožto DODATKOVÁ kvalifikace ke kvalifikaci psychoanalytického psychoterapeuta v individuální sekci, sekci skupinové nebo sekci pro děti a dospívající.

Systém výcviku se skládá z následujících kroků: přijímání uchazečů, výcvik a supervize, závěrečné kolokvium. Výcvikový institut IPPART vede záznamy o výcviku a organizuje jej.
K získání kvalifikace psychoanalytického párového a rodinného terapeuta je třeba splnit následující podmínky:

1.

Přijímání uchazečů

Vzhledem k tomu, že kvalifikaci psychoanalytického párového a rodinného terapeuta lze obdržet jako kvalifikaci dodatkovou, je nezbytnou podmínkou přijetí uchazeče do výcviku:

  1. zájem o práci s páry a rodinami;
  2. možnost pracovat s páry a rodinami v praxi (pro účely supervize);
  3. předchozí absolvování některé ze tří sekcí ČSPAP nebo
  4. probíhající výcvik uchazeče v sekci individuální, skupinové nebo dětské minimálně na úrovni již absolvovaných teoretických seminářů ze společného základu.

O výcvik projeví uchazeč aktivně zájem u vedoucího párové a rodinné sekce. Vhodnost jeho zařazení do výcviku posoudí nezávisle dva tréninkoví terapeuti této sekce na základě individuálního pohovoru s uchazečem. Výsledky přijímacího pohovoru vyhodnotí tréninkoví psychoterapeuti nezávisle na sobě a výsledky předloží písemně a ústně na nejbližší schůzce tréninkového výboru. Výbor rozhodne tříčtvrtinovou většinou o přijetí uchazeče za kandidáta. Vzniknou-li pochybnosti, je uchazeč pozván k dalšímu nezávislému hodnocení u třetího tréninkového terapeuta. O výsledném rozhodnutí tréninkového výboru je uchazeč písemně informován vedoucím sekce. Proti rozhodnutí tréninkového výboru o nepřijetí uchazeče není odvolání, uchazeč však může o přijetí žádat znovu, nejdříve však po dvou letech. Součástí vstupního pohovoru je poplatek, jehož výši stanoví tréninkový výbor.

2.

Výcvik a supervize

Nejméně dva roky intenzivního výcviku obsahujícího:

  1. minimálně 100 hodin teoretických seminářů specializovaných na problematiku párové a rodinné terapie;
  2. minimálně 100 hodin průběžně probíhající supervizní zkušenosti sdílené ve skupinovém uspořádání;
  3. jednu párovou a/nebo jednu rodinnou individuální supervizi celého případu. Supervizor informuje tréninkový výbor o práci kandidáta s pacienty za nepřítomnosti kandidátova terapeuta. Tréninkový výbor sleduje pokroky kandidáta v supervizi a pokud je třeba, doporučí kandidátovi pokračovat v supervizi nad stanovený počet hodin, popřípadě doporučuje kandidátovi třetí supervizi.

3.

Kolokvium

Po úspěšném absolvování supervizí vypracuje kandidát na základě jednoho ze supervidovaných případů kasuistiku pro závěrečné kolokvium. Rozsah kasuistiky by měl být 15-20 stran. Kasuistiku je třeba odevzdat tréninkovému výboru v požadovaném počtu výtisků k předběžnému hodnocení. Vedoucí tréninkového výboru informuje kandidáta, zda je kasuistiku možno předložit k obhajobě. Závěrečné kolokvium je veřejné pro všechny členy Společnosti. Musí se ho zúčastnit nejméně tři členové tréninkového výboru (nepočítá se tréninkový terapeut). Bezprostředně po závěrečném kolokviu tréninkový výbor hodnotí kandidátovo vystoupení, kasuistiku a předchozí výsledky výcviku a hlasují tajně o závěrečném hodnocení a ukončení výcviku tříčtvrtinovou většinou. Vedoucí tréninkového výboru vystaví potvrzení, na němž bude rozlišeno, zda se jedná o kvalifikaci psychoanalytického párového či rodinného psychoterapeuta, respektive psychoanalytického párového a rodinného psychoterapeuta, dle absolvovaných supervizí a předložené / předložených prací.

4.

Vyloučení kandidáta z výcviku

Tréninkový výbor výcvikového institutu IPPART může vyloučit kandidáta z dalšího výcviku, pokud

  • neplní povinnosti kandidáta, tj.neplatí stanovené částky za výcvik nebo se dlouhodobě výcviku nezúčastňuje;
  • nezvládá požadavky výcviku na něj kladené;
  • v průběhu výcviku kandidáta se projeví osobnostní či etické problémy, které by ho diskvalifikovaly pro práci psychoanalytického psychoterapeuta.

O návrhu na vyloučení, které může podat každý člen ČSPAP, hlasuje tréninkový výbor tajně a návrh musí být schválen čtyř pětinovou většinou ze všech členů výboru.

5.

Procedurální pravidlo

Všechna rozhodnutí tréninkového výboru se dějí formou hlasování přítomných členů, přičemž se musí účastnit nadpoloviční většina všech členů.

Do doby, kdy se sekce párová a rodinní stane plnohodnotnou sekci ve smyslu Stanov ČSPAP, vztahuje se na ni následující ustanovení:
Stanovy ČSPAP – Hlava 5 – Vzdělávací instituty – bod 5: “O přijetí výcvikového programu institutu, který nemá dostatečný počet členů pro své samostatné rozhodování, rozhoduje SŘČ celé ČSPAP.”

Verze zpracovaná po připomínkách na SŘČ konaném 26. 5. 2006