CENA VÝCVIKU VE SKUPINOVÉ SEKCI

Cena výcviku (ceny mohou být průběžně upravovány rozhodnutím tréninkového výboru a schůze řádných členů):

  1. Přijímací řízení do výcviku a později do jeho supervizní části se hradí jednorázovou částkou, aktuálně 3 000 Kč. Zahrnuje dva nebo více vstupních pohovorů u tréninkových terapeutů sekce, podle požadavků tréninkového výboru.
  1. Smluvní cena sebezkušenostní části výcviku může být průběžně upravována. Je určena:
  • cenou za jednu výcvikovou hodinu skupinové psychoanalytické psychoterapie (45 minut), aktuálně je to 350 Kč, tj. 700 Kč za skupinu.
  • celkovým počtem absolvovaných výcvikových hodin skupinové psychoanalytické psychoterapie, který se řídí minimálními požadavky dle pravidel výcviku (350 hodin) a uzavřením psychoterapeutického procesu po shodě kandidáta a jeho tréninkového analytika. Proces sebezkušenostní psychoanalytické psychoterapie může tedy vyžadovat více sebezkušenostních hodin, než je stanovené minimum.
  1. Smluvní cena teoretické části, která je rozdělena do dvou přednáškových cyklů, je znovu stanovena při každém novém otevření přednáškového cyklu.
  • 1. cyklus přednášek (obecná teorie) 114 hodin – cena za poslední cyklus byla 11 400 Kč
  • 2. cyklus přednášek (speciální teorie) 114 hodin – cena bude stanovena. Poslední cena jedné vyučovací hodiny byla 100 Kč.
  1. Smluvní cena supervizní části může být průběžně upravována, je určena:
  • cenou za supervizní hodinu (2 x 45 minut) aktuálně 750 Kč
  • celkovým počtem absolvovaných hodin supervize, který se řídí požadovaným minimálním počtem hodin (200 hodin) a průběhem supervizního procesu, který je ukončen po dohodě mezi kandidátem a supervizorem. Proces supervize může tedy vyžadovat více supervizních hodin, než je stanovené minimum.

Účastník nemá nárok na vrácení smluvní ceny za hodiny výcviku, kterých se neúčastnil, a to bez ohledu na důvod jeho neúčasti.

Smluvní cena za právě probíhající sebezkušenostní nebo teoretickou část výcviku je předepisována a fakturována 4x ročně a je splatná jednorázově vždy před začátkem té části výcviku, za kterou je stanovena. Smluvní cena za teoretickou část výcviku je předepisována vždy za celý cyklus, do nějž je kandidát přihlášen. O výjimky z tohoto platebního režimu je třeba požádat vedoucího skupinové sekce minimálně měsíc před splatností částek, rozhodne o nich tréninkový výbor spolu s vedením sekce.

V případě prodlení s úhradou smluvní ceny přesahující 30 dní, aniž kandidát požádal o změnu platebního režimu a tato žádost by byla aktuálně projednávána, je ČSPAP oprávněn vypovědět tuto smlouvu s okamžitou platností.