DĚTSKÁ SEKCE

Dětská sekce ČSPAP má celkem 29 členů11 řádných a 18 hostujících (kandidátů výcviku). Hlavním cílem sekce je výchova a výcvik kandidátů v psychoanalytické psychoterapii dětí a adolescentů. Jde o jediný výcvik v dětské terapii akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. ČSPAP je řádnou členkou Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii (EFPP) a dětská sekce je prostřednictvím svých delegátek součástí dětské sekce EFPP.

Zakladatelkou dětské sekce je paní Lydia Tischlerová, která společně s kolegy z Velké Británie vycvičila v letech 1996–2002 první generaci českých dětských psychoanalytických psychoterapeutů (Vzpomínky).

Dětský výcvik je organizován individuálně a skládá se ze tří částí – z osobní tréninkové psychoanalytické psychoterapie, teoretického vzdělávání a supervize. Na osobní individuální terapii dochází kandidát ve frekvenci ne méně než dvakrát týdně po dobu minimálně 300 hodin. Teoretická výuka probíhá ve formě přednášek a seminářů v rozsahu 360 hodin a je rozdělena do tří přednáškových cyklů: Teorie I – Základy psychoanalytické teorie, Teorie II – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie a Teorie III – Dětská psychoanalytická psychoterapie. Tato část výcviku je zakončena teoretickou prací a její prezentací před členy dětské sekce. Povinnou součástí výcviku je také supervize tří dětí různého věku – předškoláka, školáka a dospívajícího. Na základě jednoho supervizního případu kandidát napíše kolokviální práci, kterou předkládá tréninkovému výboru dětské sekce a kterou následně obhajuje před členy celé společnosti.

Každý měsíc se členové setkávají na odborné schůzi, která je věnovaná intervizi, diskusi psychoanalytických textů (např. Donalda Winnicotta, Ann Alvarezové, Frances Tustinové a dalších) nebo diskusi teoretických příspěvků členů.  Dětská sekce pravidelně pořádá také semináře psychoanalytického myšlení, které se konají vždy druhé pondělí v měsíci ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová.

Od svého založení sekce uspořádala mnoho konferencí, workshopů a seminářů věnovaných dětské problematice. Poslední mezinárodní konference, tentokrát na téma Autismus – psychoanalytický přístup, proběhla v dubnu 2016. Na jaro 2018 připravujeme mezinárodní konferenci Psychoanalytická psychosomatika v dětské terapii. Členové sekce se odborně a organizačně podílejí také na cyklech přednášek Teorie I–III pořádaných ČSPAP pro své kandidáty a pro širší odbornou veřejnost.

Velkým úspěchem sekce je projekt infant observation (pozorování nemluvňat). Jeho pilotní verzi jsme spustili v březnu 2015 a nyní se již blíží ke svému konci (září 2017). V budoucnosti počítáme s vytvořením další pozorovatelské skupiny.

Vedle přednáškové činnosti jsou členové aktivní i publikačně. Editorsky a autorsky jsme připravili několik tematických čísel Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu. V červnu 2017 vyjde číslo věnované autismu, ediční plán Revue počítá také s tématy infant observation a psychoanalytická psychosomatika.  

Sekci vede organizační výbor (vedoucí, zástupce vedoucího a pokladník sekce) a odborně tréninkový výbor dětské sekce. Tréninkový výbor je tříčlenný a tvoří ho tréninkové terapeutky – MUDr. Marie Kopřivová, MUDr. Ivana Růžičková a MUDr. Márie Vrbová. Organizační a tréninkový výbor na svých pravidelných schůzích řeší odborné a organizační záležitosti sekce a celé ČSPAP. Nejvyšším orgánem dětské sekce je schůze řádných členů sekce, která se koná minimálně jednou ročně.