CO JE PSYCHOANALYTICKÁ PSYCHOTERAPIE

Psychoanalytická psychoterapie obecně

Psychoanalytická psychoterapie je založena na teoriích a praktických zkušenostech psychoanalýzy. Terapeutický proces psychoanalytické psychoterapie pomáhá porozumět problémům a řešit je tím, že klade důraz na uvědomování si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné a i minulé vztahy. Na rozdíl od jiných terapií směřuje ke změnám v osobnosti a v emocionálním prožívání.

Psychoanalytická psychoterapie se zaměřuje na pomoc lidem s vážnými psychologickými poruchami a pomáhá jim měnit složité, hluboce zakořeněné a často nevědomě podložené emoční a vztahové problémy, a tím redukovat symptomy a mírnit úzkostné pocity.
Role psychoanalytické psychoterapie se však neomezuje jen na osoby s duševními problémy. Může pomoci i lidem, kteří mají pocit, že ztratili smysl života nebo se pídí po hlubším životním uspokojení.

Důležitou a podstatnou součástí terapie je vztah s terapeutem. Terapeut je zárukou důvěryhodného terapeutického uspořádání, které respektuje soukromí klienta a napomáhá vzniku a průběhu procesu, v němž se odrážejí nevědomé vzorce klientova vnitřního světa ve vztahu s terapeutem (tzv. přenos). Tento proces umožňuje postupně se s nimi seznamovat na vědomé rovině, a tím si vytvořit schopnost rozumět jim a měnit je.

Jak se kvalifikují psychoanalytičtí psychoterapeuti?

Psychoanalytičtí psychoterapeuti si jsou vědomi značné odpovědnosti vůči svým klientům a své profesi. Výcvik vedoucí k povolání psychoanalytického psychoterapeuta je poměrně dlouhý a náročný. V České republice tento výcvik zajišťuje pouze Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP), jejíž výcvikové instituty jsou akreditované Ministerstvem zdravotnictví též pro práci terapeutů ve zdravotnických zařízeních. ČSPAP je pevnou součástí mezinárodní zastřešující organizace European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy, která sdružuje psychoanalytické psychoterapeuty a jejich národní organizace téměř všech evropských a některých mimoevropských zemí.
Většina hostujících a řádných členů ČSPAP jsou graduovaní lékaři (obor psychiatrie, neurologie), kliničtí psychologové, eventuálně vysokoškolsky vzdělané osoby jiných pomáhajících profesí. ČSPAP poskytuje studijní zázemí i možnost pokračovat v dalším, celoživotním prohlubování nabytých vědomostí a zkušeností.

Komu je psychoanalytická psychoterapie určena

Psychoanalytická psychoterapie poskytuje účinnou léčbu širokému okruhu psychologických poruch, buď jako samostatný způsob léčby nebo jako doplněk k jiným léčebným přístupům (např. farmakologickému). Přispívá významně ke zlepšení duševního i tělesného zdraví, k pocitu životní spokojenosti a k větší schopnosti řídit si svůj vlastní život.

Lidé někdy vyhledají pomoc psychoanalytické psychoterapie pro specifické poruchy, jako jsou např. poruchy příjmu potravy, psychosomatické stavy, nutkavé chování nebo fobické úzkosti. Jindy se na ni obracejí s nejasnými depresivními nebo úzkostnými pocity, poruchami soustředění nebo proto, že se jim nedaří navazovat uspokojivé blízké vztahy.
Z psychoanalytické psychoterapie mohou mít prospěch dospělí, děti i adolescenti, páry i rodiny. Dětem pomáhá s emocionálními problémy i poruchami chování, které jsou viditelné ve škole nebo doma, včetně trápení s vrstevníky, depresivních pocitů, poruch v učení, školních fobií a problémů s příjmem potravy a spánkem.

Otázka, zda se psychoanalytická psychoterapie hodí pro určitého jednotlivého klienta, závisí na mnoha okolnostech. Často je užitečné podstoupit jednu nebo i více předběžných konzultací se zkušeným psychoterapeutem, nežli padne rozhodnutí, zda je pro dotyčnou osobu tento druh psychoterapie vhodný. Někdy může být léčba relativně krátká, ale v případě psychoanalytické psychoterapie se většinou jedná o dlouhodobou léčbu, vyžadující značné úsilí na straně terapeuta i klienta.