PRAVIDLA VÝCVIKU VE SKUPINOVÉ PSYCHOANALYTICKÉ PSYCHOTERAPII

ve vzdělávacím institutu skupinové sekce ČSPAP

Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii je organizován podle zásad platných v příbuzných institucích v zahraničí (zejména v Institute of Group Analysis v Kodani, v European Federation for Psychoanalytical Psychotherapy a v European Group Analytic Training Institute Network) a je plně mezinárodně akceptován.

Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii provádí vzělávací institut skupinové sekce (dále VISS) České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (dále ČSPAP) prostřednictvím svých tréninkových skupinových psychoterapeutů. Jejich seznam je veřejný a kandidátům výcviku k dispozici u vedoucího skupinové sekce.

Výcvikový program ve skupinové psychoanalytické psychoterapii probíhá podle následujících zásad:

1.

Kandidát výcviku projeví svůj zájem o vstup do výcviku písemně a adresuje jej vedení skupinové sekce ČSPAP nebo přímo vedení vzdělávacího institutu skupinové sekce (VISS) ČSPAP.

2.

Vhodnost zařazení kandidáta do výcviku je posouzena dvěma tréninkovými skupinovými terapeuty, ke kterým je kandidát pozván nezávisle k pohovorům. O přijetí do výcviku pak rozhodne tréninkový výbor VISS (sestávající z tréninkových skupinových terapeutů) na svém nejbližším zasedání. Tréninkový výbor si v případě potřeby před svým rozhodnutím vyžádá ještě třetí posouzení od dalšího tréninkového skupinového terapeuta. Při posouzení kandidáta se přihlédne rovněž k jeho vzdělání a využitelnosti výcviku v jeho praxi. Předpokládá se příslušné vysokoškolské vzdělání (psychologické či lékařské), výjimečně může být přijat i kandidát s jiným vzděláním a specializací nebo student. O rozhodnutí tréninkového výboru je kandidát informován písemně vedoucím skupinové sekce. Na přijetí do výcviku není nárok. Uchazeč, který do výcviku přijat nebyl, však může o přijetí požádat znovu s časovým odstupem dvou let. Přijetí do výcviku neopravňuje k jeho  dokončení. 
Součástí vstupního řízení je poplatek ČSPAP, jehož výši stanovuje výbor skupinové sekce ČSPAP. Uchazeč, který byl do výcviku přijat, je tím zároveň akceptován jako hostující člen ČSPAP a jeho přijetí do výcviku je zároveň podání přihlášky do ČSPAP, kterou schválí nejbližší zasedání Shromáždění řádných členů sekce (SŘČS).

3.

Samotný výcvik má tři části – sebezkušenostní, teoretickou a supervizní. Minimální doba celého výcviku je 6 let a minimální celková skupinová zkušenost je 550 výcvikových hodin.
Podmínkou absolvování výcviku je alespoň 85 % účast v každé části výcviku. Výcvik si hradí kandidát sám, cenu za jeho jednotlivé části určuje výbor sekce.

4.

Sebezkušenostní část výcviku probíhá ve skupině vedené jedním skupinovým terapeutem. Minimální počet výcvikových hodin je 350. Výcvik probíhá s frekvencí 1× týdně jedna sese, nebo jedenkrát za 14 dní 2 sese (1 sese představuje 2 výcvikové hodiny po 45 minutách) 10 měsíců v roce po dobu alespoň 3 až 4 let. Výcvik může být organizován i blokově (například 8 sesí 1× za 2 měsíce), nebo kombinovaně.

5.

Teoretická část výcviku obsahuje 200 výukových hodin (1 výuková hodina je 45 minut) přednášek a seminářů z psychoanalytické teorie a teorie a praxe skupinové psychoanalytické psychoterapie. Výuka je rozvržena do 2 let. Kandidát může tuto část výcviku absolvovat i u zahraniční výcvikové instituce stejného zaměření a o nostrifikaci takového vzdělání rozhodne na jeho žádost tréninkový výbor sekce.
Teoretických přednášek a seminářů pořádaných ČSPAP se může kandidát zúčastňovat po zahájení osobní výcvikové sebezkušenosti.
Absolvování teoretické části výcviku je podmíněno 85% účastí na teoretických přednáškách a závěrečným předložením teoretické práce z teorie skupiny v rozsahu minimálně 7 stránek nejpozději do 2 let po absolvování přednášek. TV skupinové sekce rozhodne o přijetí či nepřijetí práce. Přijatou práci kandidát ústně prezentuje v diskusi s tréninkovými terapeuty případně dalšími obhajujícími kandidáty.
Jestliže kandidát neuspěje, pak může seminární práci předložit znovu až po konzultaci s některým z tréninkových terapeutů. Pokud znovu neuspěje, může pokus opakovat až po třech letech s prací novou.

6.

Supervizní část výcviku může být zahájena na kandidátovu žádost nejdříve po absolvování poloviny sebezkušenostní a teoretické části výcviku nebo později, například po ukončení zkušenostní části výcviku. Kandidát též musí v průběhu supervizí úspěšně složit zkoušku z teorie a praxe skupinové práce. Žádost kandidáta o vstup do supervize postoupenou prostřednictvím vedoucího skupinové sekce posoudí dva tréninkoví terapeuti formou pohovorů a tréninkový výbor sekce na svém nejbližším zasedání zařazení kandidáta do supervize buď schválí nebo zamítne zároveň s návrhem dalšího postupu (například odložení začátku supervizí). Výši poplatku za tato posouzení určí výbor skupinové sekce.
Supervize probíhá ve skupině a supervidována je práce kandidáta s jednou (popřípadě více) skupinami pacientů, které se scházejí minimálně 1× týdně na 1 sesi. Požadováno je alespoň 200 supervizních hodin (po 45 minutách) po dobu minimálně 2 a půl roku.
Supervizní sese probíhají zpravidla v blocích, např. s frekvencí 1× za měsíc.
Supervizorem nemůže být kandidátův skupinový analytik.
Supervize může být zčásti či zcela absolvována u zahraniční výcvikové instituce stejného zaměření a o jejím uznání (nostrifikaci) rozhodne tréninkový výbor sekce.

7.

Zakončení výcviku:
Po absolvování všech tří částí výcviku kandidát předloží svou písemnou závěrečnou práci v rozsahu 15 až 20 stránek, ve které zpracuje jím zvolené teoretické téma a kazuistiku jedné ze supervidovaných skupin.Tuto práci odevzdá vedoucímu skupinové sekce v počtu výtisků odpovídajícímu počtu členů tréninkového výboru VISS. Vedoucí sekce ji předloží k posouzení příslušnému tréninkovému výboru (na hodnocení se nebude účastnit kandidátův skupinový terapeut a jeho supervizoři) a při kladném hodnocení bude kandidát pozván k závěrečnému kolokviu, kde tuto prácí obhájí. Kolokvium je veřejné, tj. přístupné všem členům ČSPAP a kandidátům. Kolokvium online je rovnocenná verze, pokud reálné vnější podmínky nedovolí jinak.
V případě negativního posouzení práce navrhne tréninkový výbor kandidátovi další postup (např. pokračování v supervizi s další skupinou) směřující k ukončení výcviku.
Po úspěšném absolvování závěrečného kolokvia rozhodne příslušný tréninkový výbor sekce na nejbližším zasedání o absolvování výcviku a vydá kandidátovi potvrzení, které ho opravňuje k provádění skupinově psychoterapeutické praxe v ČR ev. i v cizině (v souladu s postupem v uznávání výcviků příslušnými mezinárodními institucemi).
Nejbližšímu shromáždění řádných členů skupinové sekce předloží její vedoucí návrh na změnu kandidátova členství z hostujícího na řádné (ev. mimořádné) a SŘČ volbou o této možnosti rozhodne.

8.

Vyloučení kandidáta z výcviku:
Tréninkový výbor sekce může vyloučit kandidáta z dalšího výcviku:
o pokud neplní povinnosti kandidáta, tj. neplatí stanovené částky za výcvik, nebo se dlouhodobě výcviku nezúčastňuje, nesloží závěrečné zkoušky, nebo neuspěje u druhého, případně třetího kolokvia o pokud dojde u kandidáta k negativním osobnostním změnám, které nebyly dříve rozpoznány nebo by mu v budoucnu znemožňovaly vykonávat povolání skupinového terapeuta. O návrhu na vyloučení (který může podat každý řádný člen ČSPAP) hlasuje tréninkový výbor a návrh musí být schválen 4/5 většinou všech přítomných členů výboru.

9.

Procedurální pravidlo
Všechna rozhodnutí příslušných orgánů se dějí formou hlasování přítomných členů (požadována je nadpoloviční účast členů příslušného orgánu k zajištění usnášeníschopnosti) za použití non-reporting systému. K přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů (s výjimkou bodu 8 těchto pravidel).

V Praze dne 18. 6. 2013
MUDr. Dana Holubová
vedoucí skupinové sekce ČSPAP

Schváleno Shromážděním řádných členů skupinové sekce ČSPAP dne 24. 9. 2002,
revidováno Shromážděním řádných členů skupinové sekce dne 21. 11. 2003,
revidováno TV skupinové sekce 4. 3. a 18. 6. 2013, čl. 5 – absolvování,
revidováno TV skupinové sekce 7. 12. 2017, čl. 5 – upřesnění teoretické práce