Anatomie lidské destruktivity

Informace

Autor Erich Fromm
Vydal Lidové noviny (1997), 520 stran

Anotace

Pokus o zodpovězení otázky lidské destruktivity a násilí. Na základě historického a psychologického rozboru osobností Stalina, Hitlera and Himmlera ukazuje, jak selhání schopnosti milovat má za následek přání mít moc život ovládat nebo ničit.

překlad: Bedřich Placák
něm. autoriz. překlad Anatomie der menschlichen Destruktivität
angl. orig. The Anatomy of Human Destructivness

SLOVO K TÉTO KNIZE A JEJÍMU AUTOROVI

PŘEDMLUVA
TERMINOLOGIE

ÚVOD: PUDY A LIDSKÉ VÁŠNĚ

PRVNÍ DÍL
INSTINKTIVISMUS, BEHAVIORISMUS, PSYCHOANALÝZA

1. INSTINKTIVISTÉ (Představitelé pudové teorie)
Starší
Neoinstinktivisté: Sigmund Freud a Konrad Lorenz
Freudova koncepce agresivity
Teorie agrese Konrada Lorenze
Freud a Lorenz: Podobnosti a rozdíly
“Důkaz” pomocí analogie
Závěry o válce
Uctívání revoluce

2. ZASTÁNCI TEORIE PROSTŘEDÍ A ZASTÁNCI TEORIE CHOVÁNÍ
Teorie prostředí doby osvícenské
Behaviorismus (teorie chování)
Neobehaviorismus F. B. Skinnera
Cíle a hodnoty
Důvody obliby Skinnerovy teorie
Behaviorismus a agrese
O psychologických experimentech
Teorie frustrace-agrese

3. INSTINKTIVISMUS A BEHAVIORISMUS: JEJICH ODLIŠNOSTI A PODOBNOSTI
Společný základ
Novější pojetí
Politické a sociální pozadí obou teorií

4. PSYCHOANALYTICKÝ PŘÍSTUP K POCHOPENÍ AGRESIVITY
Shrnutí

DRUHÝ DÍL
DŮKAZY PROTI INSTINKTIVISMU

5. NEUROFYZIOLOGIE
Vztah mezi psychologií a neurofyziologií
Mozek jako základna pro agresivní chování
Obranná funkce agrese
Instinkt “útěku”
Masožravci a agrese

6. CHOVÁNÍ ZVÍŘAT
Agrese v zajetí
Lidská agrese a přelidnění
Agrese ve volné přírodě
Teritorialismus a dominance
Agresivita jiných savců
Má člověk nějakou zábranu zabíjet?

7. PALEONTOLOGIE
Je člověk jediným biologickým druhem?
Je člověk predátor?

8. ANTROPOLOGIE
“Človek lovec” – antropologický Adam?
Agrese a primitivní lovci
Primitivní lovci – blahobytná společnost?
Vedení války u primitivních kmenů
Neoliticka revoluce
Prehistorické společnosti a “lidská přirozenost”
Městská revoluce
Agresivita v primitivních kulturách
Analýza třiceti primitivních kmenů
Systém A: Společnosti kladného životního postoje
Systém B: Nedestruktivně-agresivní společnosti
System C: Destruktivní společnosti
Přiklady tří systému
INDIÁNI ZUŇI(SYSTÉM A)
MANUS (SYSTEM B)
DOBUS (SYSTÉM C)
Důkazy destruktivity a krutosti

TŘETÍ DÍL, RŮZNÉ TYPY AGRESE A DESTRUKTIVITY A JEJICH PŘEDPOKLADY

9. BENIGNÍ AGRESE
Předběžnépoznámky
Pseudoagrese
Neúmyslná agrese
Hravá agrese
Agrese jako sebeprosazení
Obranná agrese
Rozdíl mezi člověkem a zvířetem
Agrese a svoboda
Agrese a narcismus
Agrese a odpor
Konformní agrese
Instrumentální agrese
O příčinách války
Podmínky snižováni obranné agrese

10. MALIGNÍ AGRESE: PREMISY
Předběžné poznámky
Přirozenost člověka
Existenciální potřeby člověka a různé, v jeho charakteru zakořeněné vášně
Orientační rámec a oddanost
Zakořeněnost
Jednota
Výkonnost
Vzrušeni a stimulace
Nuda a chronická deprese
Charakterová struktura
Předpoklady vývoje charakterem podmíněných vášní
Neurofyziologické předpoklady
Sociální podmínky
O racionalitě instinktů a vášni
Psychické funkce vášni

11. ZHOUBNÁ AGRESE: KRUTOST A DESTRUKTIVITA
Zdánlivá destruktivita
Spontánní formy
Dějinný přehled
Pomstychtivá destruktivita
Extatická ničivost
Vzývání ničivosti
Kern a von Salomon: klinický připad vzýváni destruktivity
Destruktivni charakter: sadismus
Příklady sexuálního sadismu a masochismu
Josef Stalin: klinický připad nesexuálního sadismu
Podstata sadismu
Podmínky vyvolávajici sadismus
Heinrich Himmler: klinický připad análně-hromadícího sadismu
Shrnutí

12. ZHOUBNÁ AGRESE: NEKROFILIE
Tradiční pojem
Nekrofilní charakter
Nekrofilni sny
“Neúmyslné” nekrofilni jednáni
Nekrofilní řeč
Nekrofilie a zbožňováni techniky
Hypotéza o incestu a o oidipském komplexu
Vztah Freudova pudu života a pudu smrti k biofilii a nekrofilii
Klinicko-metodologické principy

13. ZHOUBNÁ AGRESE: ADOLF HITLER, KLINICKÝ PŘfPAD NEKROFILIE
Předběžné poznámky
Hitlerovi rodiče a časné dětství
Klara Hitlerová
Alois Hitler
Hitlerovo časné dětství do šesti let (1889-1895)
Dětství od šesti do jedenácti let (1895-1900)
Období předpubertálni, pubertální a dospívání: 11 až 17 let (1900-1906)
Videň (l907-1913)
Mnichov
Komentář k metodologii
Hitlerova destruktivita
Potlačení destruktivity
Jiné aspekty Hitlerovy osobnosti
Hitlerovy vztahy k ženám
Nadání a talent
Povrchní dojem
Nedostatek vůle a smyslu pro realitu

EPILOG: O ROZPORNOSTI NADĚJE

DODATEK: FREUDOVA TEORIE AGRESIVITY A DESTRUKTIVITY
1. Vývoj Freudových představ o agresivitě a destruktivitě
2. Analýza změn ve Freudových teoriích pudu života a smrti a jejich kritika
3. Moc a omezení pudu smrti
4. Kritika podstaty Freudovy teorie
5. Princip redukce podráždění: základ principu slasti a pudu smrti

BIBLIOGRAFIE
REJSTŘÍK