Panství člověka a touha ženy — Feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem

Informace

Autor Pavel Barša
Vydal Triton (2003), 324 stran

Anotace

V této studii je feminismus pojat jako jedna z variant kritiky moderního humanismu, který postavil člověka a jeho rozum do středu světa jako jeho pána. Feminismus reprezentující široký myšlenkový proud autor na jedné straně ohraničuje psychoanalýzou a na druhé poststrukturalismem, jež se významně odlišují v chápání vztahů mezi mužem a ženou – přírodou a kulturou. V knize jsou systematicky vyloženy základní témata, směry a autorky vyrovnávající se v teoretickém feministickém myšlení kriticky s těmito ohraničujícími vědeckými směry. Panství člověka-muže nad přírodou a ženou je postaveno na privilegovaném postavení “falické touhy” v rámci moderní civilizace – na její hegemonii v gramsciovském smyslu. Podvracení tohoto panství vyžaduje podvracení této “hegemonie” a rozvoj diskrursivních a kulturních konfigurací napájených touhou nefalickou, jejíž šifrou je “ženskost” – le féminin.
(Zdroj: Sociologické nakladatelství (SLON))

V knize představuje feminismus jednu z variant kritiky moderního humanismu jako projektu panství člověka nad světem. Vztah feminismu k psychoanalýze je dvojznačný: na jedné straně je psychoanalytická teorie patriarchální ideologií par excellence, na straně druhé podává tato teorie analýzu mechanismů vzniku rodové bipolarity. Konečným cílem není nahradit jednu hegemonii druhou – patriarchát matriarchátem – nýbrž osvobozovat se ze zajetí samotného protikladu Muž/Žena. Kniha dále rozebírá v postavách jejich hlavních představitelek klíčové směry současné feministické teorie: feminismus liberální, diferenční, poststrukturalistický, winnicottovský, postlacanovský a ekologický. (Zdroj: STUDOVNA)

Obsah:
Úvod
Posthumanistické osvícenství
Tři antropologické alternativy feminismu
Nepatriarchální subjekt touhy

I. Kritika liberálního humanismu

1. Etika péče proti nestranné spravedlnosti
1.1. „Zobecnělý“ a „konkrétní“ druhý
1.2. Rekonstrukce, nebo odmítnutí univerzalismu?
2. Carole Pateman
2.1. Občanská společnost bratrů
2.2. Smluvní svoboda a T. Hobbes
2.3. Liberální legitimace panství
2.4. Mimo smluvní princip
2.5. Kritika modelu pán / rab u Nancy Fraser

II. Pohlavní rod v psychoanalýze

3. Sigmund Freud
3.1. Decentrace subjektu
3.2. Oidipovský a kastrační komplex
3.3. Asymetrická komplementarita rodu
3.4. Paradoxy lásky
3.5. Revize Freuda Karen Horney a Melanií Klein
4. Jacques Lacan
4.1 Imaginární a symbolická rovina ustavování subjektu
4.2 Nemožnost milostného vztahu
4.3 Znakovost nevědomí a primát signifikantu
4.4 Hra čisté diference proti dichotomii rodu
5. Donald W. Winnicott
5.1 Ženskost jako pramen pocitu bytí
5.2 Od primární identity k přechodovým objektům
5.3. Hra jako počátek kultury
5.4. Přechodová oblast jako domov člověka
5.5. Od projektivního „vztahu“ k „použití“ objektu

III. Winnicottovský feminismus

6. Nancy Chodorow
6.1. Předoidipovská rodová identifikace
6.2. Sdílené rodičovství proti reprodukci mateřství
6.3. Civilizace oidipovské viny a patriarchální rodina
7. Jessica Benjamin
7.1. Moderní panství a rod
7.2. Zničení a přežití druhého jako podmínka intersubjektivity
7.3. Rodový rozštěp mezi uznáním druhého a sebepotvrzením
7.4. Postoidipovská komplementarita a přechodová zóna řeči
7.5. Dekonstrukcí rodu k jiné modernitě

IV. Postlacanovský feminismus

8. Julia Kristeva
8.1. Zrození civilizace ze zapuzení matky
8.2. Sémiotika mateřského těla proti symbolice otcovského falu
9. Héléne Cixous
9.1. Poststrukturalismus, emancipace a avantgarda
9.2. Feministická kulturní revoluce
9.3. Přitakání životu aneb zásnuby s Nietzschem
9.4. Ambivalence hysterie
10. Luce Irigaray
10.1. Patriarchát, metafyzika a vykořisťování
10.2. Podvracení logiky identity
10.3. Etika pohlavní diference

V. Psychoanalytický ekofeminismus Teresy Brennan

11. Patriarchát jako nerovná směna energie
11.1. Dvě roviny konstituce jáství
11.2. Závist a zakládající fantazie všemoci
11.3. Mužská fantazie ženy
11.4. Energetická asymetrie rodu
11.5. Lacanova kritika moderního narcismu
11.6. Erotická idolatrie
12. Vykořisfování a emancipace v postmarxistické perspektivě
12.1. Dvojí pojetí hodnototvorné činnosti
12.2. Od tradičního patriarchátu přes éru jáství k sociální psychóze
12.3. Posthumanistická emancipace

VI. Angloamerický poststrukturalistický feminismus

13. Foucaultovská vlna
13.1. Nedualistická analýza moderní moci
13.2. Po smrti Člověka smrt Ženy
13.3. Od reprezentace k proměně identity
14. Dekonstrukce rodového subjektu a psychoanalýza
14.1. Teorie performativního rodu Judith Butler
14.2. Butler vs. Pateman vs. Benhabib
14.3. Třetí cesta Jessicy Benjamin

Závěr. Od civilizace viny k civilizaci vděčnosti

Zrození patriarchátu z ducha závisti
Vděčnost proti vině
Smích proti ironii
Ekofeministický liberalismus

Literatura
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík