Témata psychoanalýzy II. — Libido-Eros-Perverze-Exhibicionismus

Informace

Autor Roger Kennedy, Nicola Abel-Hirsch, Claire Pajackowska, Brett Kahr
Vydal Portál (2002), 158 stran

Anotace

Člověk, společnost a kultura z pohledu psychoanalýzy

Dalších pět příspěvků zpracovává popularizující, avšak nikoli povrchní formou vybraná témata psychoanalýzy, ukazuje jejich vztah ke každodennímu životu a jejich schopnost osvětlit povahu člověka, společnosti a kultury. Jednotlivými příspěvky se prolínají ukázky z klinických případů a z literatury a srozumitelně osvětlují dané téma z pohledu různých pozdějších psychoanalytických škol.

překlad: Jiří Papoušek z originálu Libido, Eros, Perversion, Exhibitionism

Obsah:
kapitola I
Libido (Roger Kennedy)

Úvod: libido jako teoretický koncept
Bez libida, prosím, jsme Britové!
Freudova raná teorie libida / chybějící článek
Propracovávání teorie libida / potlačené libido
Vývoj libida / stadia životní cesty
Narcismus a libido / já a láska
Lidský subjekt a pudy / cesta k transformaci
Poznámky

kapitola II
Eros (Nicola Abel-Hirsch)
Eros: princip přitažlivosti
Mimo princip slasti
Sex a láska
„Pudy“ a „vztahy“
Poznámka o thanatu
Eros v těle: co je sexualita?
Eros „přetváří životní substanci do ještě větší jednoty“
Eros, sexualita a „zásadní rozdíl“: dvě dětské fantazie
Oidipus: incestní touha a její řešení
Anna O: vyhýbání se „zásadnímu rozdílu“
Závěrečná poznámka o sexualitě
Eros v emocích: co je to láska?
Idealizovaná láska
Komplexní a velkomyslná láska
Eros jako opětovné spojování
Závěrečná poznámka o lásce
Eros v duši: co je to imaginace?
Původ imaginace
Imaginativní kreativita a krize středních let
Fantazie a imaginace
Spojení v mysli a obrana proti němu
Simplicistní předpoklady neboli imaginativní jednoduchost
Závěr
Poznámky

kapitola III
Perverze (Claire Pajackowska)
Freudova raná teorie perverze
Odstavení mláděte
Exkrementální a sublimované
Fáze vychloubání a naparování
Vědění a nevědění: dětské sexuální teorie
O vidění jako vědění
Kulturní příklad: fetišismus a filmové diváctví, divadlo stínů
Kde jsou příčiny perverze?
Jaké jsou postfreudovské definice perverze?
Léčba
Závěr
Poznámky

kapitola IV
Exhibicionismus (Brett Kahr)
Úvod: letní den na lodičkách
Psychopatologie exhibicionismu
Historie exhibicionismu
Práce Ernesta Charlese Lase\gua a Richarda von Krafft-Ebinga
Diagnostické úvahy
Deskriptivní psychopatologie exhibicionismu
Záhadné variace
Oběti exhibicionistických aktů
Perspektiva soudní psychiatrie
Etiologické spekulace
Farmakologická a behaviorální léčba
Psychoanalýza exhibicionismu
Sigmund Freud a jeho následovníci
Moderní teorie vývojového selhání
Klinický exhibicionismus u žen
Psychoterapeutická léčba
Závěrečné poznámky
Poznámky