Editorial

David Holub

Revue číslo I. zima (1999)

Zimním číslem uzavíráme první rok existence časopisu, který jsme uvedli v život se záměrem přibližovat jedněm, co dělají a jak o svém terapeutickém působení a svých pacientech uvažují druzí. Články tohoto čísla Revue dokládají pluralitu pohledů a rozmanitost přístupů současné psychoanalyticky orientované klinické praxe. Práce Václava Mikoty “Jak ohrožuje výkon profese analytikovu narcistickou rovnováhu?” tematizuje terapeutovu aktivní účast na interakcích během léčby a význam terapeutovy kapacity snést narcistické zraňování z uvědomění si, že po určité období léčby terapeut svým protipřenosem pacienta inhibuje a dokonce nepůsobí terapeuticky. Marie Hošková ve svém příspěvku “Psychoanalytické interview a jeho přenosové a protipřenosové aspekty” rozvíjí a klinickými ukázkami dokumentuje důležitost porozumění fenoménům pozorovatelným již během prvního setkání, kdy je terapeut aktivně vtahován do pacientem aranžovaných scénářů. Souhrnný článek Michaela Šebka “Sigmund Freud a teorie objektních vztahů” rekapituluje způsoby, jakými Freud přemýšlel a teoretizoval o vnitřních objektech. Přednášky letošního 7. psychoanalyticko-psychoterapeutického sympozia reprezentuje jednak přehledný článek “Destruktivní aspekty závisti” Jany Kocourkové se zaměřením na vztah závisti a narcismu a souvislost s negativní terapeutickou reakcí a dále klinický text “Tzv. destruktivní pacient, protipřenos a hledání terapeutické hypotézy”, ve kterém Slavoj Titl poutavě na několika kazuistických fragmentech ukazuje způsoby, jakými terapeut spoluprožívá, odehrává a reflektuje emoční nápor, kterým tzv. prestrukturální pacienti zapojují terapeuta do patogenních přesvědčení. Příspěvek dále rekapituluje patogenní přesvědčení tzv. hraničních pacientů. Čtivé pojednání Jana Šikla “Adolescence jako narcistická krize” se věnuje kompenzačním mechanismům udržení narcistické rovnováhy a formám narcistického sycení v návaznosti na problematiku sociální patologie a drogových závislostí.
Zavedením rubriky “Úvahy, myšlenky, komentáře” chceme dát prostor těm příspěvkům, které nenaplňují náležitosti standardního článku (délka, struktura, citace atp.), avšak svými podnětnými myšlenkami mají mnohým co říci a stimulují další diskusi a vlastní práci s pacientem.
V duchu tématického zaměření dalších čísel Revue je již téměř hotové následující číslo (připravovaný obsah viz na konci tohoto čísla) čerpající z příspěvků Letní školy dětské psychoanalytické psychoterapie z července 1998. Současně aktivně pracujeme na získání souhlasu zahraničních nakladatelství s publikováním českých překladů kvalitních převážně britských článků.
Cena časopisu zůstává pro rok 2000 za stávajících podmínek na původní ceně 65,- Kč, pro členy ČSPAP bude cena zvýhodněna na 50,- Kč za jedno číslo.
Potěšila by nás Vaše odvaha nabídnout k publikování to, čím se ve své práci zabýváte, co čtete nebo co Vám připadá důležité.
Děkuji všem, kteří ochotně pomohli s přípravou zimního čísla. S důvěrou v přízeň čtenářů a inzerentů přeji tvořivý a nápaditý rok 2000.

MUDr. David Holub
šéfredaktor RPP
© 1999