Editorial

Kopřivová Marie, Růžičková Ivana

Revue číslo VIII. léto (2006)

Adolescence

 

Příspěvky v tomto čísle Revue byly předneseny na konferenci Normalita a patologie dospívání, která proběhla v dubnu 2005 a navazovala na předchozí akce dětské sekce ČSPAP. Zabývala se adolescencí, a to jak její „normální“ podobou, tak patologickými ději v jejím průběhu. Autoři textů zpracovali téma adolescence každý z poněkud jiného úhlu.

V úvodní přednášce Marie Kopřivová shrnuje historii vzniku dětské psychoanalýzy a zmiňuje některé aspekty života a díla hlavních představitelek tohoto oboru.
Lydia Tischlerová ve svém článku zdůrazňuje význam pozorování a znalosti normálního dětského psychického vývoje, jehož završením je adolescence. V oblasti studia „normality“ upozorňuje na dílo Anny Freudové, která v tomto směru vykonala zásadní objevitelskou práci. Posunula pozornost analytické práce směrem k dětskému věku a dospívání a upozornila na významné intrapsychické procesy a konflikty, které v tomto období probíhají.

Donald Campbell se ve svém vystoupení věnuje některým aspektům adolescence a v kazuistice prezentuje svoji psychoanalytickou práci s komplikovaným pacientem. Velmi zasvěceně zprostředkovává pohled na otázky formování self a právě svojí klinickou prací upozorňuje na křehké hranice normality a patologie, kde u zdánlivě dobře přizpůsobeného jedince je normalita vlastně symptomem.

Ann Horneová s důkladností jí vlastní zpracovává problematiku adolescence i v rámci širšího společenského kontextu. Seznamuje nás se třemi mladistvými, jejichž delikvence je formou agování. Zpracovává kontext jejich těžkých životních osudů a důsledky na jejich psychický vývoj a dospívání.

Práce Ann Horneové velmi inspirativní ještě z jednoho důvodu. V našich podmínkách totiž neví vůbec běžná tak angažovaná pomoc delikventním mladistvým.

V tomto čísle Revue přinášíme také první medailon v zamýšlené serii medailonů významných osobností psychoanalytického světa a kultury. Je přirozené, že v čísle, které se zabývá duševním světem dětí a dospívajících je představena osobnost Lydie Tischlerové. Díky ní mohla vzniknout dětská psychoanalytická psychoterapie u nás – realizovala výcvik dětských psychoanalytických psychoterapeutů, neustále naše hnutí aktivně podporuje a svou nezdolnou životní energií inspiruje.

Marie Kopřivová
Ivana Růžičková
© Marie Kopřivová, Ivana Růžičková, 2006