Cena Jiřího Kocourka

Cena Jiřího Kocourka

Smysl ceny:
Základní myšlenka pro vznik této ceny je pocit spoluodpovědnosti za další vývoj psychoanalýzy v Česku a na Slovensku.
Cena Jiřího Kocourka má přispět k motivaci začínajících psychoanalytiků a psychoanalytických psychoterapeutů k většímu zájmu o publikování odborných prací z oblasti psychoanalýzy.
Cena bude udílena každoročně od roku 2021 pro nejlepší odbornou publikaci na základě hodnocení komise složené ze zkušených psychoanalytiků a psychoanalytických psychoterapeutů.
Udělení ceny pro odborně fundované začínající psychoanalytiky a psychoanalytické psychoterapeuty nebude mít jen prestižní hodnotu, ale váže se na ni také nemalá finanční odměna.

Pro koho je cena určena:
Cena se bude týkat především mladých kolegů, kteří se vzdělávají v psychoanalytických institutech v Čechách a na Slovensku. Konkrétně se jedná o tyto vzdělávací instituty: BIP, ČPS, ČSPAP, IAPSA, SSPAP případně další zahraniční psychoanalyticky orientované instituty.
Mladým či začínajícím analytikem máme na mysli ty kolegy, kteří jsou maximálně do 5 let po oficiálním ukončení svého výcviku v individuální či skupinové psychoanalýze nebo psychoanalytické psychoterapii případně jsou ještě ve výcvikovém procesu.
Je možné do soutěže o Cenu doporučit či přihlásit i kolegu, který má zajímavou publikaci, ale sám o přihlášení nejeví zájem.

Organizační informace:
Zájemce o získání Ceny Jiřího Kocourka pošle text své práce na emailovou adresu: cenajk()seznam.cz a k textu přiloží svůj stručný profesní/výcvikový životopis včetně několika vět, proč se rozhodl o cenu usilovat.
Uzávěrka pro odevzdání prací je každoročně do 30. 6., aby hodnotící komise mohla práce v klidu přečíst, prodiskutovat a hlasováním rozhodnout o jediném vítězi soutěže o Cenu Jiřího Kocourka.
Výsledek bude vždy slavnostně vyhlášen na každoročním Psychoanalytickém a psychoterapeutickém symposiu v Opočně začátkem září.
Byli bychom rádi, kdyby vítězný text autor osobně mohl odprezentovat na Symposiu a zúčastnil se následné diskuse v odborném plénu v přátelské a kolegiální atmosféře.
Odborná práce by neměla být staršího data, ale měla by být vyhotovena v časovém rozmezí 5 let po ukončení autorova výcviku. Její odevzdání chápeme jako čestné slovo autora, že práce splňuje požadované náležitosti.
Práce mohou být ryze teoretické i s přesahem mimo klinickou oblast, nebo kasuistiky, které poukazují na určité nové a originální autorovy myšlenky. Preferujeme spíše tvořivost a invenci před školometskými pracemi sepsanými pouze pro účel absolvování výcviku.

Členové hodnotící komise jsou: PhDr. Slavoj Titl, PhDr. Jan Šikl, PhDr. Martin Cipro, Ph.D., PhDr. Anna Nagajová, PhDr. Ivo Oral