Oslava 30 let od založení ČSPAP

Oslava 30 let od založení ČSPAP

Milé členky, milí členové, řádní, hostující i mimořádní,

ráda bych vás – ač poněkud opožděně – pozdravila s novým rokem a předala vám pár informací o životě naší společnosti.

Je to až neuvěřitelné, ale loni uběhlo 30 let od založení ČSPAP. Úvodem vás proto srdečně zvu na oslavu našeho třicátého výročí. Oslava  proběhne 10. 5. 2024 při plavbě po Vltavě. Počet míst je limitován, nezapomeňte si místo včas rezervovat.

V březnu 2024 se otevře další běh Teorie I, která je hojně navštěvována a otevřena i zájemcům mimo ČSPAP. Představuje dobrý způsob jak naše myšlenky šířit nejen mezi naše kandidáty, ale i mezi jiné kolegy z pomáhajících profesí. Zároveň díky úzké spolupráci s PVŠPS opět překročil počet kandidátů stovku a výuka bude probíhat hybridně, tedy prezenčně i online. Děkuji za celý koordinační výbor všem, kteří se na zdárném průběhu Teorie podílí, především PhDr. Mirce Chmelíčkové a naší paní sekretářce Alici Veselé. Díky též patří PhDr. Haně Drábkové za veškerou její činnost.

Další akcí letošního jara v druhé půlce dubna  je již 6. konference skupinové sekce Jarní skupinové dny,  letos na téma “Skupina a trauma”. K naší velké radosti máme již obsazená všechna místa, ale aktuálně se nám podařilo drobně navýšit kapacitu. Jsme velmi rádi, že myšlenku skupinové konference, na níž se kombinuje jak teoretická tak zážitková část, včetně zážitku  velké skupiny, se nám dlouhodobě daří rozvíjet. Tímto též děkuji celému týmu Jarních skupinových dní za jeho vytrvalou  aktivitu a schopnost produktivní spolupráce.

Další důležitou pravidelnou aktivitou naší společnosti  jsou každoměsíční Semináře psychoanalytického myšlení; letos v dubnu se sejdeme již po stopadesáté! Jsem ráda, že se nám daří tuto pravidelnou aktivitu držet. Zároveň bych ráda všechny z vás, jak členy řádné, tak hostující podpořila v aktivní účasti na těchto seminářích. Rádi též uvítáme jakékoliv vaše komentáře nebo návrhy k tomu, čím semináře obohatit nebo oživit. Děkuji tímto též vedoucím všech sekcí, kteří mají vždy organizaci těchto seminářů na starost a naší paní sekretářce za perfektní servis.

Připomenout mi dovolte i dvě další důležité aktivity naší společnosti a to jsou supervizní semináře –  jak otevřený supervizní klinický seminář individuální sekce vedený MUDr. Halinou Čermákovou, tak supervizní seminář dětské sekce vedený MUDr. Marií Kopřivovou a MUDr. Ivanou Růžičkovou. Též jim všem patří dík za tuto důležitou aktivitu.

Díky patří i sekci párové a rodinné a jejich velmi úspěšné snaze prostřednictvím výcviku šířit myšlenky psychoanalytické psychoterapie i mimo oblast psychoterapie jako takové do oblasti poradenské.

Pár slov nelze též nevěnovat našemu časopisu Revue. Mezi českými tištěnými odbornými časopisy má unikátní postavení. Je těžké najít obdobné periodikum mimo univerzitní půdu. Časopis již 25 let kultivuje psychoanalyticko-psychoterapeutické prostředí. Odborné veřejnosti přináší nejen klasické analytické texty v českém překladu, ale také další překladové a čím dál více i původní články českých autorů. Pečuje o jazyk, vč. odborné terminologie, vytváří síť specializovaných překladatelů, spolupracuje se zahraničními autory a odbornými časopisy, napomáhá rozvoji psaní a poskytuje podporu českým autorům. Revue si udržuje svou odbornou úroveň a profesionalizuje přípravu čísel (redakční rada nově nastavila a zpřehlednila způsob přípravy čísel, mj. systém odborných, jazykových a grafických korektur).
V posledním roce a čtvrt byla vydána čtyři čísla (dvě čísla a jedno dvojčíslo), páté číslo (zima 2023) vyjde v únoru až březnu 2024 a tím dojde k odstranění zpoždění ve vydávání časopisu. Čísla roku 2024 již vyjdou v řádném termínu, ediční plán je připraven do konce roku 2025. Redakční rada a redakce personálně posílily. Odborné akce pořádané Revue (konference, čtecí seminář) poskytují materiál pro nová čísla časopisu a vytvářejí příležitost k setkání autorů, editorů, překladatelů a redakční rady se čtenáři. Všem členům redakční rady patří velký dík za jejich neutuchající energii a čas, který zcela bezplatně péči o časopis a jeho úroveň věnují.

Ráda bych též na tomto místě poděkovala naší paní sekretářce Alici Veselé, neboť bez jejích organizačních schopností a znalostí veškerých administrativních a ekonomických parametrů by v rámci českého byrokratického systému náš zapsaný spolek plný psychoanalytických a kreativních duší sotva přežil. Ač ne vždy na první pohled viditelná, o to cennější a důležitější její práce je.

Zároveň chceme oslovit i kandidáty všech sekcí. Rádi bychom jako celý koordinační výbor pomohli dokončení výcviku většímu procentu z vás; rádi uslyšíme vaše komentáře, důvody, komplikace, které zabraňují dokončení výcviku. Zároveň bychom vás rádi podpořili: máte-li nápad, kterým byste chtěli obohatit dění v naší společnosti,  koordinační výbor si ho rád vyslechne, případně se vám jej pokusí pomoci zrealizovat.

Na závěr mi  dovolte ještě pár slov za skupinovou sekci. Během našeho koordinátorství bychom chtěli vnést do společnosti některé skupinové mechanismy a obohatit možnost otevřené a kreativní komunikace. Zároveň bychom tím i rádi podpořili schopnost hledat řešení rozporuplných témat a naslouchat vzájemně svým hlasům. Vnímáme společnost jako mnohohlasý orgán, který má potenciál nacházet a vytvářet své polyfonie. Konkrétní podobu zatím zvažujeme, pravděpodobně nejdříve půjde o setkávání řádných členů a posléze o rozšíření skupinového setkávání na naší celou společnost.

Za celý koordinační výbor vám přeji radostný a klidný rok s čtyřkou na konci a těšíme se s vámi na viděnou při mnoha příležitostech.

Mgr. Daniela Saifrtová
koordinátorka ČSPAP