Teorie II. – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie – Rozvrh

ROZVRH

       1. Úvod do techniky psychoanalytického psychoterapie                                    17. září 2022
1. Zdroje materiálu v psychoanalytické psychoterapii (volné asociace, sny, atd.)
2 hod/MUDr. Dana Holubová
2. Diagnostické systémy ve zdravotnictví (DSM, MKN – ICD) ve srovnání s psychodynamickými (terapeutickými) „diagnózami“ a pojmy
2 hod/ MUDr. P. Klimpl, CSc.
3. Indikace a kontraindikace – výběr pacientů pro psychoanalytickou psychoterapii
2 hod / PhDr. Pavla Sokalská
4. Technika úvodního interview, terapeutický kontrakt, zdroje materiálu v psychoanalytické psychoterapii dětí a dospívajících. Práce s vlivem třetí strany na průběh dětské psychoterapie.
2 hod / MUDr. E. Rys

       2. Pozice terapeuta v psychoanalytické psychoterapii                                       15. října 2022
1. Základní postoje terapeuta v psychoanalytické psychoterapii. Neutralita, abstinence, anonymita.

2 hod/ MUDr. D. Holubová
2. Vzájemnost a asymetrie, sebeodhalování terapeuta, legitimní gratifikace potřeb terapeuta i pacienta (vztahový přístup)
2 hod/ MUDr. D. Holubová
3. Modality psychoanalytických psychoterapií – (dlouhodobá psychoterapie směřující ke změně osobnosti, krátká, fokální, suportivní, krizová intervence … Intenzita výcviku a terapie, frekvence sesí, sedící a ležící pacient)
2 hod / MUDr. P. Klimpl, CSc.
4. Psychoanalytická psychoterapie v rámci týmu, nevědomá spojenectví. Hrazení psychoterapie pacientem. Práce s vlivem třetí strany na průběh psychoterapie (zdravotní pojišťovna, rodinní příslušníci, kolegové apod.)
2 hod / Doc. PhDr.Jana Kocourková

       3. Základní pravidla a technika práce s pacientovým materiálem      POZOR – 4. SOBOTA V MĚSÍCI!         26. listopadu 2022
1. Analýza snů

2 hod / PhDr. S. Titl
2. Hledání terapeutické hypotézy
2 hod / PhDr. S. Titl
3. Zrcadlení, holding, interpretace, terapeutický vztah
2 hod / MUDr. I. Růžičková
4. Věřící pacient v psychoanalytické praxi
2 hod / PhDr. Mirka Chmelíčková

       4. Práce s přenosem                                                                                            17. prosince 2022
1. Naslouchání naslouchání

2 hod/ PhDr. M. Šebek, CSc.
2. Práce s přenosem I.
2 hod / PhDr. M. Šebek, CSc.
3. Práce s přenosem II.
2 hod/ Mgr. L. Lucká
4. Enactment a projektivní identifikace
2 hod/ Doc. MUDr. D. Holub

       5. Práce s protipřenosem – kazuistiky                                                                     21. ledna 2023
1. Práce s protipřenosem – kazuistiky
2 hod / PhDr. L. Vrba
2. Odporové fenomény v přenosu. Agování. Regrese.
2 hod / PhDr. L. Vrba
3. Rozdíly v psychoanalytické psychoterapii u neurotických, hraničních a psychotických pacientů
2 hod/ Mgr. L. Lucká
4. Naslouchací funkce, reverie, kontejnování, vlastní dojmy a reflexe terapeuta
2 hod/ Mgr. L. Lucká

        6. Interpretace a další psychoterapeutické prostředky                                         18. února 2023
1. Interpretace, rekonstrukce a jiné zásahy v psychoanalytické psychoterapii

2 hod / Doc. PhDr. J. Kocourková, CSc.
2. Sexuální poruchy v  psychoanalytické psychoterapii dětí
2 hod/ Mgr. R. Doležalová
3. Přenosové interpretace v psychoanalytické psychoterapii
4. Sexuální poruchy v psychoanalytické psychoterapii dospělých
4 hod/ PhDr. S. Titl

      7. Formy přenosu a protipřenosu v psychoanalytické psychoterapii                 18. března 2023
1. Přenos a protipřenos v psychoanalytické psychoterapii dětí a dospívajících.
2 hod./ MUDr. Ivana Růžičková
2. “Můj otec, můj Bůh” kazuistika (Věřící pacient v psychoanalytické psychoterapii)
2 hod. / PhDr. Mirka Chmelíčková
3. Mlčení pacienta a terapeuta
2 hod / PhDr. S. Titl
4. Negativní přenos, negativní terapeutická reakce. Neprůchodnost a reversibilní perspektiva
2 hod / PhDr. M. Šebek, CSc.

       8. Průběh psychoanalytické psychoterapie                                                           15. dubna 2023
1., 2. Proces psychoanalytické psychoterapie – jeho fáze a průběh (zahájení, „bezčasovost“ střední fáze, preterminace a terminace, terminační kritéria u různých typů pacientů; postterapeutická fáze, follow-up visit); přerušování a přerušení terapie, změny terapeutů, závislost na přenosu, odstoupení od kontraktu – obě strany)

4 hod/ MUDr. P. Klimpl, CSc.
3. Oidipský komplex v terapeutické praxi
2 hod/ MUDr. I. Růžičková
4. Fenomény mimo rámec sese v procesu psychoanalytické psychoterapie (nemoc, těhotenství, stěhování, situac5 „na schodech“ svádění a agování mimo rámec terapie.
2 hod/ PhDr. V. Čermáková

       9. Psychoanalytická psychoterapie různých typů pacientů I.                             20. května 2023
1. Hysterický a nutkavý (obsedantní) pacient

2 hod / Mgr. L. Lucká
2. Depresivní a masochistický pacient
2 hod / Mgr. L. Lucká
3. Hraniční pacient
2 hod / PhDr. S. Titl
4. Sebepoškozující a suicidální pacient
2 hod/ MUDr. P. Klimpl, CSc.

       10. Psychoanalytická psychoterapie různých typů pacientů II                           17. června 2023
1. Narcistický pacient

2 hod / Mgr. L. Lucká
2. Paranoidní pacient
2 hod / Mgr. L. Lucká
3. Psychosomatický pacient
2 hod / PhDr. M. Chmelíčková
4. Perverzní pacient
2 hod / PhDr. M. Šebek, CSc.

       11. Dětská psychoanalytická psychoterapie I.                                                           16. září 2023
1. Psychoanalytická psychoterapie matky a malého dítěte, infant observation

2 hod / Mgr. R. Doležalová
2. Psychoanalytická psychoterapie dětí předškolního věku
2 hod / MUDr. M. Kopřivová
3. Psychoanalytická psychoterapie dětí školního věku
2 hod / Mgr. R. Doležalová
4. Psychoanalytická psychoterapie adolescentů
2 hod / MUDr. I. Růžičková

       12. Dětská psychoanalytická psychoterapie II.                                                         21. října 2023
1. Neurotické poruchy

2 hod / MUDr. M. Vrbová
2. Poruchy příjmu potravy
2 hod / MUDr. I. Růžičková
3., 4. Traumatické poruchy
4 hod / PhDr. Pavla Hodková, MUDr. Petr Sakař

        13. Klinické semináře                 POZOR – 4. SOBOTA V MĚSÍCI!                  25. listopadu 2023
1. Control – Mastery Theory (CMT)

2 hod / PhDr. M. Šebek, CSc.
2. Krátká a fokální psychoterapie
2 hod/ PhDr. S. Titl
3. Klinický seminář
2 hod / PhDr. S. Titl
4. Klinický seminář
2 hod / PhDr. L. Vrba

14. Klinické semináře                                                                                                  16. prosince 2023
1. „Ne-zdařená“ psychoterapeutická léčba – kazuistka pacienta

2hod/ MUDr. P. Klimpl, CSc.
2. Ne-dostupný pacient v psychoanalytické praxi – kazuistika pacientky
2 hod/ PhDr. Markéta Kavale
3. Kazuistický seminář
2 hod/ Mgr. L. Lucká
4. Dětský kazuistický seminář
2 hod/ MUDr. Ivana Růžičková