Meze a obzory psychoanalýzy

Informace

Autor Hugo Široký
Vydal Triton (2001), 586 stran

Anotace

Autor v knize zkoumá zdroje, ze kterých mohla psychoanalýza ve svých počátcích čerpat a zabývá se osobností jejího tvůrce – Sigmunda Freuda. Náročný, ovšem živý a provokující text srozumitelnou formou přibližuje I komplikovaná témata klasické psychoanalýzy. V knize nechybí ani praktické ukázky aplikace teorie do psychoterapeutické praxe, kapitoly jsou uzavírány souhrny klíčových závěrů a zjištění.

Obsah:
Předmluva (PhDr. Jan Ženatý)
Úvodní poznámka

I VSTUPNÍ ČÁST
1. Východisko a cíl práce
2. Určení, metodika a systematika knihy
I Souhrn

II KULTURNĚ-PSYCHOLOGICKÝ RÁMEC PSYCHOANALÝZY, DOBA A PŘÍBUZNÍ
1. Psychoterapie jako matka a dítě psychoanalýzy
a) Neuróza a člověk v zorném poli psychiatrie
b) Psychoterapie jako léčba nemoci a jako psychologická pomoc člověku
A. Psychoterapie životního postoje
B. Psychoterapie psychogenního příznaku
C. Adjuvantní symptomatická psychoterapie
II/1 Souhrn
2. Freud – člověk a Freud – tvůrce psychoanalýzy
a) Diskuse o Freudově životopisu
b) Rodina, příbuzenstvo, dětství a jeho prostředí
c) Vzdělání a studie
d) Manželství a odborná činnost
e) Freudova neurotická symptomatologie a sebeanalýza
f) Období rozvíjení psychoanalytické teorie a vznik psychoanalytického hnutí
g) Osobnost Sigmunda Freuda a psychoanalýza
II/2 Souhrn
3. Myšlenková tradice a kulturně-psychologické pozadí doby
a) Psychologie
b) Filozofické tradice a “antifilozof” Freud
c) Vliv židovství a židovských mystických tradic
d) Psychoanalýza a symptomy doby
II/3 Souhrn
II – SOUHRN A ZÁVĚRY

III POJMOVÁ VÝSTAVBA PSYCHOANALÝZY
1. Psychologická a poznávací úloha terminologie
a) Psychologický význam terminologie
b) Funkce psychoterapeutického pojmosloví
III/1 Souhrn
2. Psychoanalýza v proměnách fyzikálního pojetí kosmu
a) Svědectví psychoanalytického pojmosloví
b) “Hledání ztraceného kosmu”
c) Sporné dědictví psychoanalýzy z minulosti
d) Moderní fyzika a psychoanalýza
III/2 Souhrn
3. Úloha mechanického živlu v psychoanalytickém pojmosloví
a) Daseinsanalytický příspěvek k problému psychoanalýzy
b) Vychodisko k hodnocení psychoanalytického pojmosloví
c) Zhodnocení antropomorfismu
III/3 Souhrn
III – SOUHRN A ZÁVĚRY

IV UVEDENÍ DO PRAXE PSYCHOANALYTICKY ORIENTOVANÝCH METOD
1. Příprava podmínek psychoterapie
a) Vytváření předběžného mínění: veřejnost a psychoterapie
b) Úkoly osvěty a popularizace
c) Otázka vnitřního uspořádání psychoterapeutického zařízení
IV/1 Souhrn
2. Setkání, první orientace a výhledy na účinnost psychoanalýzy
a) Chování psychoterapeuta
b) Orientace v problematice pacienta
c) Psychoterapeutická anamnéza
d) Životopisné zřetele
IV/2 Souhrn
3. Vysvětlení podmínek psychoterapeutické spolupráce a uzavření smlouvy
a) Trvání a počet sezení
b) Léčebné výsledky
c) Příprava na analýzu
d) Základní pravidlo analytické psychoterapie
e) Konfigurace terapeuta a pacienta při analýze
f) Poučení o psychologii analytické metody
g) Další informace
h) Uzavření terapeutické smlouvy
IV/3 Souhrn
4. Poznávací prostor psychoanalýzy
IV/4 Souhrn
IV – SOUHRN A ZÁVĚRY

V SEN A SKUTEČNOST V ŽIVOTĚ A PSYCHOANALÝZE
1. Hodnocení snu mimo rámec vědy
a) Sen v lidovém povědomí a v mýtu
b) Sen a umění
V/1 Souhrn
2. Sen jako smysl či nesmysl na poli teorie
a) Spor o význam snů v duševním životě
b) Spor fyziologie s psychologií o sen
V/2 Souhrn
3. Sen v psychoanalýze
o) Freud objevuje pro psychologii sen
b) Dokumentace snu pro psychologické zkoumání
c) Umělé sny
d) Hypnagogní oneiroid – “sen před usnutím”
A. K určení fenoménu
B. K problému návaznosti na podnět
C. Lze zjistit psychologický smysl obsahu oneiroidu?
e) Sny a produkce duševně nemocných
f) Sen v psychoanalytické praxi a teorii
V/3 Souhrn
V – SOUHRN A ZÁVĚRY

VI CESTY K NEVĚDOMÍ
1. Paradoxie nevědomí
a) Pozitivismus a filozofie nevědoma
b) Základy sporu o existenci nevědomí
c) Nevědomé duševní procesy a nevědomí
VI/1 Souhrn
2. Od psychologie snu k psychologii nevědomí
a) Freudovo pojetí “latentní” a “manifestní” stránky snu
b) Odpor, obrona a potlačení
c) Předvědomí, cenzura a nevědomí
d) Sen splňuje přání a chrání spánek
e) Rozmarná cenzura a logika nelogického
VI/2 Souhrn
3. Cesty reduktivní analýzy a klarifikující amplifikace
a) Redukující analýza v teorii a praxi
b) Nová východiska a curyšská škola
c) Amplifikujícŕ metoda C. G. Junga
d) Daseinsanalytická fenomenologie snu
e) Sen z aspektu korespondence
VI/3 Souhrn
VI – SOUHRN A ZÁVĚRY

VII LIBIDO
1. Přípravná fáze formulace teorie libida
VII/1 Souhrn
2. Teorie libida
a) Základní zkušenosti a východiska
b) Organizace a vývoj libida
c) Dětské sexuální teorie
A. Teorie rozdílu mezi pohlavími
B. Teorie o vzniku dětí
C. Poučení dětí o sexualitě
d) Význam pregenitální organizace libida
VII/2 Souhrn
3. Popudové oblasti v dynamice duševního života
a) Tzv. organizace libida a popudové oblasti
A. Popudová oblast a komplex
B. Popud a pud
C. Význam klasifikace popudových oblastí
b) Orálně-digestivní a spřízněná kožní a slizniční popudová oblast
c) Análně-intestinální popudová oblast
d) Uretrální a falická popudová oblast
e) Muskulárně-motorická popudová oblast
f) Intencionální popudová oblast
g) Popudová oblast sdílení a účasti
VII/3 Souhrn
VII – SOUHRN A ZÁVĚRY

VIII KRIZE A REVIZE POJMU LIBIDO
1. Rozpory v teorii libida: sexus, desexualizace a sublimace
a) Psychoanalýza a “pansexualismus”
b) Přehodnocení sexuality v současném životě
c) Rozpory v sexuálním učení libida
d) Elevace, sublimace a desexualizace
VIII/1 Souhrn
2. Autoerotismus a narcismus
VIII/2 Souhrn
3. Erós a thanatos
a) Východiska koncepce pudu smrti
b) Agresivita, sadismus a masochismus
c) Erós a thanatos
VIII/3 Souhrn
4. Libido v psychologii C. G. Junga
VIII/4 Souhrn
VIII – SOUHRN A ZÁVĚRY

IX JEDINEC A SPOLEČNOST V PSYCHOANALÝZE
1. Rodina,incestuozita a oidipovský komplex
a) Spojení s matkou a odpoutání
b) Oidipovský komplex
c) Vliv dětských zkušeností
d) Incest v psychologii mýtu
IX/1 Souhrn
2. Duševní děje a osobnost z hlediska instancí a komplexů
a) “Intrapersonální” a “interpersonální” přístup k osobnosti
b) Psychoanalýza hledá naše “já”
c) “Ono”, “já” a “nadjá”
d) “Já” v konfliktu, úzkosti a vině
e) Kritika teorie instancí
f) Osobnost z hlediska komplexů a jednoty
IX/2 Souhrn
3. Přenos a protipřenos
a) Přesun a přenos
b) Protipřenos
c) Orientační klasifikace protipřenosových reakcí
A. Protipřenos a osobní rovnice terapeuta
B. Protipřenos z hlediska situace
C. Jiné dělení protipřenosových reakcí
d) Přenos a protipřenos v analytické psychologii C. G. Junga
e) Přenos v teorii a praxi
IX/3 Souhrn
4. Psychoanalytická teorie sociálních skupin
a) Totem a tabu
b) Psychologie vůdce a masy
IX/4 Souhrn
IX – SOUHRN A ZÁVĚRY

PERSPEKTIVA PSYCHOANALYTICKÉ PROBLEMATIKY – shrnutí a závěry obsahu práce

LITERÁRNÍ ODKAZY
Osobní vzpomínka místo doslovu (PhDr. Ludvík Běťák)
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík