Editorial

Mgr. Pavla Soklaská, PhDr. Slavoj Titl

Revue číslo XXI. léto (2019)

NEOBVYKLÉ PÁRY V TERAPII

Vážení a milí čtenáři,

letní číslo (2019) Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu, které se vám dostává do rukou, nese téma „Neobvyklé páry v terapii.“ Čerpá převážně z článků velmi zajímavé stejnojmenné konference, která proběhla v Praze na jaře 2018. Byla to první česko-německá konference zabývající se psychoanalyticky orientovanou párovou psychoterapií. Jsme rádi, že jak čeští, tak němečtí kolegové souhlasili s otištěním svých konferenčních referátů v Revue. Vzniklo tak velmi poutavé číslo zachycující vztahová témata, která řeší manželé a partnerské páry v našich praxích. Autoři příspěvků poukazují zejména na příčiny partnerských krizí, které se typicky opakují u současných párů a přibližují nám psychoanalytické porozumění příčinám těchto vztahových potíží. Některé články nabízejí zajímavou možnost nahlédnout přímo do techniky práce psychoanalyticky orientovaného párového terapeuta.

Poutavou linií tohoto čísla je možnost srovnání práce psychoanalytiků pracujících s páry v Německu a v Čechách. V jednotlivých příspěvcích sledujeme způsob psychoanalytického přemýšlení u německých kolegů v porovnání s námi. Je patrné, že způsob přemýšlení o individuálním a vztahovém prožívání našich klientů se u kolegů z těchto dvou zemí příliš neliší. V oblasti techniky však můžeme vidět i velké rozdíly. Tyto diference budily na konferenci mnoho zajímavých a emotivních diskusí. Dá se říct, že byly i jedním z motivů k návrhu uspořádat další společnou konferenci.

Revue obsahuje Úvodní přednášku ke konferenci, jejímž autorem je Slavoj Titl. Poutavou formou s použitím provokativních otázek představuje vývoj psychoanalytické párové psychoterapie v České Republice. Zdůrazňuje podstatu práce na cestě k uzdravení našich klientů a jejich vztahů, a sice práci s nevědomě prožívaným propojením páru (nevědomé vztahové propojení, NVP). Hovoří o práci s nevědomými párovými fantaziemi a motivacemi. Popisuje, jak pomíjení nevědomé dynamiky vede právě k neporozumění podstatě jedincova i párového problému. Potíže v partnerském soužití chápe jako důsledek koluzivního propojení, které podle nevědomých zákonitostí vytvářejí oba partneři nebo všichni členové rodiny.

Na téma nevědomého propojení páru navazuje i příspěvek Lucie Lucké s názvem Některé nevědomé aspekty komunikace v páru. V článku sledujeme mnoho zajímavých myšlenek autorky o nevědomém propojení (jinak také linku) páru. Lucie Lucká nám přibližuje přemýšlení o různých překážkách a nástrahách na cestě k porozumění každému jednotlivému propojení a tím také nástrahách na cestě k vytvoření pocitu bezpečí. Poutavě zachycuje průniky mezi koluzí páru a terapeutickou koluzí s jedním nebo s oběma partnery. Prostřednictvím kazuistické ukázky můžeme nahlédnout do techniky práce a vnímat osobní zaujetí a nasazení autorky při nesnadném odhalování nevědomých procesů.

V zajímavém článku Klause Kochera, který nese název O uplatňování objektně vztahové párové terapie, se setkáváme s popisem významných aspektů, které se v průběhu terapeutického procesu s párem navzájem ovlivňují a překrývají. Zejména pečlivě poukazuje na nevědomé prožitkové oblasti intervenující hned na počátku psychoterapeutické práce a na potřebu jejich zachycení a propracování. Počátek terapie připodobňuje k počátku mileneckého vztahu, kdy jsou odmítané zlé objekty potlačeny idealizací a kouzlem začátku. Autor hovoří o nepřátelských a agresivních objektně vztahových aspektech ovlivňujících od počátku terapie přenos i protipřenos. Své myšlenky a techniku práce s klienty poutavě ukazuje na kazuistice Davida Scharffa.

Další německý autor Bernd Boettger se v příspěvku nazvaném Psychoanalytická terapie a porozumění nevěrám věnuje velmi častému tématu probíranému v praxích párových terapeutů. Součástí textu jsou jak velmi zajímavé psycho analytické pohledy na vznik a různé druhy nevěr, tak výsledky některých německých statistických studií týkajících se tohoto tématu. Bernd Boettger přibližuje čtenáři vědomé i nevědomé faktory, které vedou k nevěře. Zabývá se fenoménem moderní doby, totiž internetovými nevěrami. Opět se zde setkáváme s tématem týkajícím se nevědomého propojení partnerů – koluzí, která obsahuje odpověď na příčinu vzniku nevěry. Na kazuistických úryvcích ukazuje, jak podvedený partner nevědomě vytváří emoční prostor pro vznik nevěry atd. Článek je přehledným a poutavým zdrojem inspirace pro práci s touto tématikou v psychoanalytické praxi párového terapeuta.

Silvia Nürnberger vytvořila svým nápadem uspořádat česko-německou konferenci propojení mezi německými a českými párovými terapeuty. Svojí pracovní kariérou, která se váže ke skupině českých i německých psychoanalyticky pracujících párových terapeutů, také tvoří určité symbolické propojení. Zajímavý článek, který nazvala Cizinec mezi námi, věnuje opět tématice propojení. Píše o odlišnosti kultur, resp. odlišnostech národností, které se setkají v partnerském vztahu. Zabývá se vědomými a nevědomým faktory, které vedou v interkulturním páru k emoční blízkosti nebo naopak k odcizení ve vztahu. Podrobně popisuje např. úlohu jazyka v ovlivňování dynamiky páru, což je patrné i z kazuistické ukázky.

Jiřina Melzer ve svém článku O tajemství a párovém vztahu pozoruje vztahové propojení partnerů z úhlu pohledu působení faktoru tajemství. Na kazuistické ukázce poutavě popisuje dynamiku prožívání páru, který nese tajemství, což přináší pocity nedůvěry atd. Poukazuje na specifika vlastních protipřenosových pocitů při práci s těmito klienty.

Pavlína Opletalová a Petr Opletal téma neobvyklých párů v terapii přibližují na pozadí práce psychoanalyticky orientovaných terapeutů v komunitě pro drogově závislé. Článek je zajímavou ukázkou specifik práce s drogově závislými páry. Kazuistická ukázka nám přibližuje způsob, jak manželé Opletalovi nahlížejí vztahová témata ovlivněná působením drog. Vidíme, jak závislost specifickým způsobem moduluje nevědomou propojenost párů (link). Článek velmi živě osobitým jazykem seznamuje čtenáře s obdivuhodným pracovním nasazením terapeutů komunity Pastor Bonus.

Společností stále více diskutované téma, a sice neplodnost mnoha současných párů, si vybral pro svůj druhý příspěvek do tohoto čísla časopisu Slavoj Titl. Článek zajímavým způsobem dává nahlédnout nevědomé příčiny, které jsou základem nemožnosti páru počít dítě. Zmiňuje nevědomé pocity a fantazie podporující proces „hnízdění“, které souvisí s internalizací raného objektu jako dobrého objektu a které neplodným párům chybí. Neplodné páry mají naopak nevědomé fantazie, které jsou zjednodušeně řečeno o určité hrozbě v souvislosti s početím dítěte. Na kazuistických ukázkách můžeme pozorovat, jak se tyto nevědomé fantazie a obavy jednotlivců v páru propojují a brání početí. Článek také svým způsobem odhaluje bezmoc medicínských nebo jiných oborů, které aspirují na pomoc párům otěhotnět, ale nemají nástroje na práci s nevědomím.

Halina Čermáková v rubrice Ohlédnutí přináší Zprávu z delegátského meetingu EFPP, Berlín 2019. Zpráva obsahuje seznámení s programem a hlavními tématy setkání. Čermáková poutavě přibližuje dění a atmosféru meetingu, který závěrem hodnotí jako zajímavý a přínosný.

Petr Sakař ve své zajímavě psané recenzi knihy Clinical Klein od Roberta D. Hinshelwooda přibližuje toto dílo, které oceňuje jako poutavého a poučného průvodce kleiniánskou psychoanalýzou. Pozastavuje se u jednotlivých částí knihy a vyzdvihuje např. množství obsažených kazuistických ukázek.

Nakonec bych ráda poděkovala všem, kteří spolupracovali na tvorbě tohoto čísla Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu. Velké díky patří Slavoji Titlovi za odborné vedení čísla. Silvii Nürnberger děkujeme za podnět k uspořádání česko-německé konference, z jejíchž referátů Revue čerpá. Díky patří i dalším členům Institutu psychoanalytické párové a rodinné psychoterapie, kteří se podíleli jak organizačně, tak odborně na vzniku konference, a tedy i tohoto čísla Revue.

Další poděkování patří všem členům redakční rady Revue, výkonné redaktorce Tereze Koronthály, překladatelům zahraničních příspěvků, kterými jsou Nina Kurz, Daniela Tamášová a Silvia Nürnberger.

Největší poděkování náleží samozřejmě autorům úžasných německých a českých odborných článků, ve kterých se podařilo velmi dobře zachytit rozmanitost faktorů intervenujících v prožívání našich párových klientů a zároveň se obdivuhodným způsobem podařilo zachytit sjednocující prostor pro působení této rozmanitosti, totiž nevědomé vztahové propojení partnerů – link.

Přejeme vám inspirativní a příjemné čtení

Pavla Sokalská, Slavoj Titl
pavla.sokalska@seznam.cz
s.titl@seznam.cz